Categories
Prevajanje

Prevajanje italijanščine je vse bolj iskano

Italijanski jezik je eden izmed najpogostejših jezikov, iz katerega prevajajo številne prevajalske agencije pri nas. Italija je naša sosednja država, zato je prevajanje italijanščine zelo iskana storitev. To pomeni tudi tesno sodelovanje na področjih gospodarstva, kulture in politike. Prevode iz italijanskega jezika v slovenski jezik seiščejo vse vrste dokumentov, tako v pravni stroki, kulturnih krogih, prevajalci pa imajo veliko dela tudi z uradnimi besedili. Zaželjeno je, da so prevajalci vešči znanja obeh jezikov, tako slovenskega kot italijanskega, saj le tako lahko zagotavljajo hiter in natančen prevod.

Prevajanje italijanščine in italijansko slovenski prevodi so še posebej iskani zaradi številnih mednarodnih sodelovanj. Številna podjetja in samostojni podjetniki rajši prepustijo to delo strokovnjakom, kot da bi sami izgubljali čas. Največji porast zanimanja se kaže na področju turizma, kjer potreba po kvalitetnih prevodih vsako leto narašča.

Za uspešne prevode iz italijanskega jezika in obratno agencije potrebujejo naravne govorce, saj le ti lahko prepoznajo vse pomenske razlike in variacije, prevod pa za njim preverijo še slovenski prevajalci.

Med uporabniki prevajanja italijanščine je vse bolj priljubljen način spletno prevajanje. Omogoča jim avtomatizirano storitev prevajanja na spletu. Privlačni so predvsem zaradi brezplačne uporabe, so na voljo v vsakem trenutku, postrežejo pa nam z zadovoljivimi prevodi. Eden od najpriljubljenih spletnih prevajalnikov za prevajanje italijanščine je prav gotovo Googlov prevajalnik. Ima pa spletno prevajanje kar nekaj pomanjkljivosti. Težave nastopijo predvsem pri zahtevnejših besedilih. Zahtevne besede spletni prevajalniki težje prepoznajo, zato prihaja do nepopolnih prevodov, ali pa prevodi nimajo pravega pomena. Zato jih uporabljamo predvsem za prevode enostavnejših in krajših besedil.

Categories
Razno

Prevajalska agencija, prevod dobrodošel

Prevajalska agencija lahko dober prevod izvede na različne načine. Danes dobra prevajalska agencija omogoča številne načine prevoda. Prevajalska agencija želi svojim naročnikom kar najbolj ustreči. To pomeni, da prevajalska agencija želi naročnikom omogočiti različne prevode. Vendar je prevajalska agencija velikokrat omejena. Prevajalska agencija ima lahko omejeno število možnosti.

Velikokrat se prevajalska agencija odloči za specializacijo prevajalske dejavnosti. Prevajalska dejavnost je v tem primeru omejena na nekatere načine prevajanja. Za druge načine prevajanja pa se odloča na podlagi ponujenih možnosti. Odloči se lahko za najetje tujega izvajalca. Tuji izvajalci so koristni predvsem takrat, ko obstoječi sodelavci prevajalske agencije ne morejo nuditi dovolj dobrih aktivnosti. Prevajalska aplikacija je sodoben prevod. Danes je prevajalska aplikacija prisotna na napravah informacijske tehnologije. Prevajalska aplikacija omogoča prevod na enostaven način s pomočjo uporabe informacijske tehnologije. Brez informacijske tehnologije prevajalska aplikacija ni mogoča, posledično ni možen prevod. Danes je informacijska tehnologija prisotna povsod. Prisotnost se bo v prihodnosti še povečala. O tem se lahko prepričamo z soočenjem v vsakdanjiku. Število uporabnikov se veča. Predvsem se veča število uporabnikov po naravni poti. Starejše generacije, ki so bile danes redek uporabnik informacijske tehnologije prepuščajo svoje mesto mlajšim. Slednji pa so že uporabniki informacijske tehnologije. Mlajši pa se danes že praktično rodijo z informacijsko tehnologijo. Zato prevajalska aplikacija postaja vse manj tuja. Danes si takšen prevod zagotavlja vedno večje število ljudi. Prevod bo v prihodnosti doživljal spremembe, katere danes v najboljšem primeru predvsem slutimo.

Tuj jezik nam bo postal vedno bolj domač. Zato se lahko nadejamo vedno večje prisotnosti v našem vsakdanjiku. Na eni strani nam bo povečevanje prisotnosti omogočala sodobna tehnologija, na drugi pa tudi vedno večje število uporabnikov tujega jezika v vsakdanji komunikaciji. Zato bo vedno bolj pomembno znati tuj jezik. Po potrebi se bo mogoče učiti tuje jezike na sodobne načine. Prevajalska agencija bo v prihodnosti bolj zaželena.

Categories
Razno

Prevajanje je vedno bolj iskano

Prevajanje je vedno bolj iskano .

Vedno bolj iskano je prevajanje zaradi trenda globalizacije. Trend globalizacije je v sodobnih dneh prisoten že nekaj let. Tuji, oddaljeni kraji so nam postali bolj dostopni, veliko lažje potujemo v tuje kraje ali se sporazumevamo s tujimi kraji. Ker se vedno lažje in bolj enostavno soočamo s tujino je potreba po sporazumevanju v tujih jezikih vedno večja. Prevajanje je ob tem aktivnost, ki vedno bolj prihaja do izraza. Pomen, ki ga prevajanje ima je vedno večji, saj se zaradi vedno večje potrebe po sporazumevanju v tujih jezikih pojavljajo jezikovne ovire. Jezikovne ovire premagujemo na razne načine, prevajanje je ob tem izraz za množico aktivnosti, ki je namenjena prenosu pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik. Prevajanje je lahko osnovno in enostavno, lahko pa zahtevno. Osnovno prevajanje uporabljamo za osnovno sporazumevanje in osnovno komunikacijo. Pri osnovnem prevajanju je pomembno predvsem razumevanje osnovnih pojmov, detajli in podrobnosti so pri osnovnem prevajanju zanemarljivi. Nekaj čisto drugega je zahtevno prevajanje. Zahtevno prevajanje je prenos pomena besed, kje se upoštevajo podrobnosti kot je slog, pravopis in slovnica. Ker so zahteve bistveno večje kot pri osnovnem prevajanju, lahko takšno aktivnost prevajanja opravljajo zgolj ustrezno izobražene, izkušene osebe. Prevajanje se nadalje deli na prevajanje osnovnih, manj zahtevnih besedil, strokovno prevajanje in literarno prevajanje. Osnovno prevajanje oziroma prevajanje manj zahtevnih besedil vključuje osnovne pojme. Prevaja jih lahko oseba, ki ima osnovno prevajalsko znanje. Danes osnovno prevajalsko znanje nadomešča že računalniška tehnika in druga informacijska tehnika. Seveda je potrebno takšne prevode jemati z nekaj rezerve, besedilo je potrebno pred oddajo preveriti ter največkrat tudi popraviti prevod. Kakovost prevoda v slovenščino ali iz slovenščine je največkrat pomanjkljiva. Ljudje z izkušnjami bodo ob prevodu avtomatsko izvedli pregled in morebitne napake. Drugi si bodo ob takih ovirah morali poiskati nekaj pomoči iz različnih virov. Največ pomoči nudi strokovna pomoč, ki je z več vidikov zelo dobrodošla. Druga pomoč so različni viri informacij, ki nam nudijo vzorce prevodov. Strokovna pomoč je dobrodošla takoj ko se pojavijo ovire. S strokovno pomočjo si bomo ustvari osnovo, posledično v prihodnosti ne bomo imeli več težav. Različni viri informacij nam nudijo vzorce prevoda z uporabo različnim možnosti izražanja. Vsak narod se izraža po svoje, tudi manjša območja določene jezikovne skupine so skozi stoletja oblikovala lasten način izražanja. Velikokrat je ta način izražanja zapisan na raznih virih informacij. Ker je jezik živa stvar, so takšni vzorci mogoče celo boljši kot strokovni viri, ki so velikokrat časovno in drugače oddaljeni od vsakdanjika.

Prevajanje prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik. Prenos pomena besed je lahko izvedeno v spektru različnih možnosti. Spekter različnih se nanaša na vse vrste aktivnosti, ki jih prevajanje pozna. Prevajanje je danes v veliki meri predvsem prevajanje besedil. Prevajalci večino svojih aktivnosti namenijo prevajanju besedil. Drugo manj pogosto prevajanje je tolmačenje. Pri tolmačenje gre za prevajanje govorjene besede. Poleg prevajanja besedil in tolmačenja je prevajanje lahko tudi sodno prevajanje, sodelovalno prevajanje ter prevajanje na mnoge druge načine. Prevajanje je bilo v zgodovini človeštva vedno pomembna aktivnost. Ljudje so vedno potovali iz raznih razlogov. Ker so se gibali v smeri jezikovno neznanih dežel, so potrebovali večjo ali manjšo prevajalsko storitev. Za osnovno prevajanje težav ni bilo, saj so si v skrajnem primeru pomagali z jezikovnimi znaki. Aktivnost prevajanja kot ga poznamo danes pa je bilo namenjeno predvsem premožnim posameznikom, ki so komunicirali z tuje govorečimi ljudmi. Bodisi v domačem ali tujem kraju. Prevajanje v Sloveniji je bilo znano že v davni preteklosti. Zgodovina prevajanja se začne z obodi velikih tujih vladarjev, ki so našim prednikom omogočali izdajo raznih pisanih del v domačem jeziku. Kljub osvajalskim težnjam je bilo v prevajalskem smislu nekaj pozitivnega. Večji razmah pa prevajanje doživi v bližnji preteklosti. Slovenske dežele so takrat bile del državne ureditve, ki je poznala pojem več jezičnosti. Poleg tega so bile slovenske dežele na prometno razgibanih tokovih, ki so iz dneva v dan zahtevale komunikacijo s tujimi jezikovnimi skupinami. Na ta način so nastajale jezikovne ovire in potrebe po njihovem premagovanju. Zelo pomembno je bilo to obdobje za kasnejše rodove, saj današnja splošno dobra jezikovna podkovanost Slovencev temelji na izkušnjah starejših generacij. Na slovenskem ozemlju smo imeli v preteklosti dežele, kjer so bili poleg slovenščine, uradni še drugi tuji jeziki.

Današnje sodobno in vedno bolj globalno sporazumevanje nam omogoča prevajanje. Govorica je del človekove kulture in omike. Danes je toliko bolj pomembno znanje tujih jezikov. Majhni narodi so pri tem v prednosti. Ker je njihov jezik manj pogost se ljudje hočeš nočeš morajo učiti tujih jezikov, če hočejo biti sposobni komunikacije v tujih jezikih. Komunikacija v tujih jezikih je danes vedno bolj iskana in zahtevana, saj smo s tuje govorečimi področji in besedili soočeni dnevno. V praktično vseh profesionalnih aktivnostih smo dnevno soočeni z iskanjem informacij, ki nam omogočajo boljše opravljanje naših aktivnosti. Informacije, ki nam omogočajo boljše opravljanje naših aktivnosti, so običajno zapisane v tujih jezikih. Največkrat gre za najbolj pogoste jezike, lahko pa za jezike, ki so značilni za določeno profesionalno aktivnosti. Informacije so v najbolj pogostih jezikih zaradi občinstva, ki je s takšno izbiro veliko, pravzaprav globalno. Ko gre za jezike, ki so specifično značilni za določeno profesionalno aktivnost, številčnost ne igra tako pomembnega faktorja, kot tradicija. Prevajanje v pogoste ali specifične jezike povezane z dejavnostjo je torej vsakdanjik vseh bolj razgledanih ljudi oziroma ljudi, ki so na bolj odgovornih in zahtevnih delovnih mestih. V ostalih primerih je prevajanje predvsem domena ljudi, ki zaradi hobijev in drugih dejavnostih, komunicirajo s sogovorniki v tujih jezikih. Zaradi napredka je prevajanje danes mogoče že z raznimi napravami. Kakovost takšnega prevajanja je omejena. Takšna prevajanja so dobra za osnovne zahteve. Prevajanje z večjimi zahtevami kot so slog, slovnica in pravopis, je zaupano ljudem z znanjem in izkušnjami. Dobro prevajanje je danes vedno bolj razgibano, zanimivo in hkrati zahtevno. Prevajanje se danes največkrat izvaja v elektronski obliki, zato je mogoče takšno obliko zapisa uporabiti na mnogo načinov. Naročniki prevajalskih storitev takšne načine tudi s pridom izkoriščajo in zahtevajo za množico želja in zahtev.

Prevajanje jutrišnjega dne bo bolj aktivno in intenzivno v množici vsega, kar je povezano s prenosom pomena besed.

Categories
Prevajanje

Angleščina, prevladujoča svetovna govorica

Angleščina je prevladujoča svetovna govorica. Govorijo jo na vseh celinah sveta.

V primeru, da nam angleščina ne povzroča težav vsaj v osnovni komunikaciji, je naše znanje in vedenje lahko bistveno bolje. Enako velja za splošen vtis v tujih krajih ali ob komunikaciji s tujci. Osnova dobre komunikacije je angleščina postala z na eni strani kolonialnim osvajanjem tujih dežel, na drugi strani pa globalizacijo, katera je tuje kraje približala na preprosto dostopne. Angleščina je zaradi velikega števila uporabnikov vsem tujcem postala želja in cilj učenja. Ker se je na ta način angleščina večala v smislu števila uporabnikov, danes velja kot osnovo svetovnega sporazumevanje. Angleščina nas bo rešila pred komunikacijskimi zadregami na praktično vseh celinah. Tudi v domačih krajih nam angleščina lahko zelo koristi, saj je v naših krajih vedno več tujcev in obiskovalcev naših krajev. S tem koristimo tako sebi kot družbi. Sebi koristimo s tem, da znanje z vsako komunikacijo osvežimo in nadgradimo. Brez komunikacije tuje jezike hitro pozabimo, marsikateri izraz nam postane tujka in neznanka. Družbi lahko z znanjem tujih jezikov v enaki meri koristimo, saj se s tem o deželi širi prepričanje o razgledanosti državljanov, hkrati pa tujcem sporoča, da neznanje našega jezika ne bo ovira za komunikacijo . Zelo pomembno sporočilo za tujce se skriva v dejstvu, da se mnogi zaradi nesposobnosti komunikacije preprosto ne odločijo za obisk, posel, udeležbo na raznih dogodkih in podobno. S tem dežela izgublja zelo pomembne koristi na raznih področjih. Tuji jeziki so tudi pomembni za razvoj in napredek na vseh področjih. Sodobna dogajanja in spremembe se odvijajo z neverjetno naglico, zamuda, ki traja vsega nekaj dni je zelo obremenjujoča in nezaželena. Novice, ki prispejo v tujem jeziku je potrebno hitro in kakovostno prevesti, s tem si zagotovimo konkurenčne prednosti.

Angleščina je pogoj za dobro komunikacijo v sodobnem vsakdanjiku tako splošnega, kot tudi profesionalnega sveta.

Categories
Prevajanje

Prevajanje, prenos pomena besed

Prevajanje je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik.

Poznano več vrst prevajanja. Prevajanje je lahko pisno prevajanje. Pisno prevajanje je prenos pomena pisane besede iz izvirnega v ciljni jezik. Pisno prevajanje se loči od tolmačenja. Tolmačenje je prenos pomena govora . Pri tolmačenju se govor v izvirnem jeziku spremeni in poda v ciljni jezik. Poznamo tudi bolj sofisticirane in zahtevne oblike prevajanja. Uporabljajo se sodstvu, medijih in drugih področjih. Na področju prava in sodstva se uporablja sodno tolmačenje. Posebnost sodnega tolmačenja je v tem, da je zaupano le sodno zapriseženim prevajalcem. Zato je sodno prevajanje domena redkih prevajalcev. V medijih se uporablja medijsko prevajanje. Vsako od naštetih prevajanj ima svoje posebnosti in značilnosti. Prevajalske agencije se povečini ukvarjajo z pisnim prevajanjem in tolmačenjem. Razlog za to je v obsegu in povpraševanju po tovrstnih prevajalskih storitvah. Pisno prevajanje in tolmačenje sta stari obliki, prevajanje ima na tem področju dolgo in bogato zgodovino. Začela se je z preseljevanjem narodov, ki so v davnih časih sledili boljšim življenjskim pogojem. Ker so se pri preseljevanju srečevali s tujimi kulturami je bilo potrebno jezik druge kulture razumeti. Z drugo besedo, pojavila se je potreba po prevajanju. V naslednjih generacijah se je prevajanje širilo in razvijalo skladno z širitvijo ozemeljskih, trgovskih in drugih interesov. Vzpostavitev oblasti, trgovanje in sklepanje poslov je nujno potrebovalo znanje tujih jezikov na območjih, kjer se je trgovalo, vzpostavljalo in uveljavljalo oblast. Brez dobrega znanja jezikov je bilo trgovanje in vladanje nemogoče. Z širjenjem potreb po prevajanju na področju trgovanja, vladanja in drugih področji se je razmahnila potreba po učenju tujih jezikov. Prevajanje je z učenjem tujih jezikov tesno povezano, saj učenje tujih jezikov predstavlja osnovo. Razvite države so vedno skrbele za učenje tujih jezikov, predvsem tistih, ki so bile v njihovem interesu. Učenje tujih jezikov je bilo enko pomembno kot obvladovanje drugih veščin kot so obrtniška, poljedelska in druga znanja. Do današnjih dni se je prevajanje razvilo v globalno in dostopno veščino, sposobnost in dejavnost. Skladno z potrebami se je razvilo v bolj ali manj kvalitetne oblike. Splošni prevodi so zahtevali osnovno razumevanje besed, poslovni, pravni in drugi bolj zahtevni prevodi so morali biti bistveno bolj natančni v podajanju pisne ali govorjene besede v ciljnem jeziku. Zahtevnost je bila toliko večja, kolikor je bila velika oddaljenost med izvirnim in ciljnim jezikom. Za dobro prevajanje v takem primeru ni dovolj zgolj znanje jezika, ampak je več kot dobrodošlo poznavanje kultur tako izvirnega kot ciljnega jezika. Pisno prevajanje z poznavanjem kultur tako ciljnega kot izvirnega jezika lahko omogoča bolj kakovosten in bolj barvit prevod. Bolj kakovosten prevod pisnega prevajanja je zaželen in zahtevan v poslovnem in uradnem svetu. Napake pri razumevanju, prenosu in postavitvi končne oblike imajo lahko nepopravljive posledice za naročnika prevajalskih storitev. V prvi vrsti bo s tem najprej oškodovan naročnik, posledično pa tudi prevajalec oziroma prevajalska agencija, saj bo na ta način najverjetneje izgubila stranko. Barvitost prevoda, ki je pogojena z dobrim poznavanjem kultur tako izvirnega kot ciljnega jezika, je zaželena za manj formalne prevode. Včasih je dobro barvitost prevoda vnesti tudi v formalni in uradni prevod, vendar z nekaj omejitvami, predvsem pa pravo mero in taktnostjo. Na ta način dobi prejemnik prevoda vtis o dobri splošni razgledanosti prevajalca, naročnik prevoda pa je nagrajen z dobrimi poslovnimi možnostmi, priložnostmi in v končin fazi tudi poslovnimi uspehi. Tolmačenje podobno kot pisno prevajanje zahteva najprej obsežno, dobro in kvalitetno znanje tako izvirnega kot ciljnega jezika. Za razliko od pisnega prevoda je potrebna tudi urejenost, poznavanje kulturnih razlik, prevajalec mora predvsem v osebnem kontaktu biti hiter, odziven, učinkovit, ter besedilo ustrezno podati. Zaradi danes vse večjega povpraševanja po tolmačenju na terenu oziroma povsod tam, kjer se pojavi potreba po prenosu pomena govorjene besede, so tolmači prisiljeni potovati. Obstaja tudi množica povpraševana po tolmačenju, ki poteka na bolj ali manj ustaljenih lokacijah, vendar dinamičen poslovni svet in splošni globalno živahen vsakdanjik, zahteva predvsem tolmačenje na različnih lokacijah. Za tolmača je potovanje priložnost in izziv. Čeprav mnogim tolmačem oddaljenost od doma ni povšeči, se morajo zavedati, da je stik s tujimi kulturami, učenje in spoznavanje navad, običajev, porok za njihovo uspešno delo in kariero. Na potovanjih se poleg samega prevajanja izpopolnjuje tudi vedenje o vsakdanjiku tujih krajev in kultur, ki se boj ali manj vključujejo v samo prevajanje. Podobno kot pri pisnem prevajanju je barvitost tolmačenja zelo pomembna. Barvitost tolmačenja najbolje razumemo, ko poslušamo medije. Uradne in resne medijska sporočila so za poslušalce zanimive takrat, ko imajo ustrezno količino sporočil, ki so neuradne narave in prispevajo k dobremu uvodu in zaključku tematike. Brez te neuradne barvitosti so besedila suhoparna in za poslušalce manj prijetna kot barvita besedila. Enko velja za tolmača oziroma tolmačenje. Predvsem v poslovnem svetu in drugod, kjer je prisotna formalnost pogovorov, se vedno najde potreba po neformalnem govorjenju. Omogoča dobro pripravo na formalni govor, poslušalce uvede v formalni govor, sam formalni govor je na ta način bolj sprejemljiv in prijeten za poslušalce.

Prevajanje se lahko loči tudi po vsebini. Poznamo splošno prevajanje, strokovno in znanstveno prevajanje, pravno in poslovno prevajanje ter književno prevajanje. Splošno prevajanje je najmanj zahtevno, tudi prejemniki prevoda so manj zahtevni pri kakovosti prevoda. Za splošno prevajanje ni potrebno imeti posebnih strokovnih znanj. Zaželeno pa je, da je oseba splošno dobro razgledana, saj je na ta način splošno prevajanje najlažje. Predvsem k dobremu splošnemu prevajanju pripomore barvitost in nabor besed. Pri splošnem prevajanju je pomembno, da je osnova vsebine razumljiva. Strokovno in znanstveno prevajanje je bolj zahtevno na račun prisotnosti strokovnih in znanstvenih izrazov. Prevajalec strokovni in znanstvenih besedil, ki so lahko v pisni ali govorni obliki, mora biti strokovnjak. V nekaterih primerih je za prevod znanstvenih in strokovnih besedil dovolj oseba, ki razgledana na področju katerega obsega besedilo oziroma prevod. Veliko oseb se lahko specializira za določeno področje. Pravno prevajanje je zahtevno zaradi potrebnega poznavanja področja prava. V enaki meri je zahtevno književno ali literarno prevajanje. Prevajalec, ki opravlja literarno ali književno prevajanje je običajno pisec besedil, pesmi oziroma se na splošno ukvarja s področjem književnosti oziroma literature.

Prevajanje je dejavnost s tradicijo in izzivi prihodnosti.

Categories
Prevajanje

Prevajanje vedno v stiku s casom

Prevajanje je bilo vedno v stiku s casom . Spremembe, ki so se do današnjih dni zgodile so bile obsežne in mnoge.

Predvsem je danes prevajanje omogoceno širšim množicam. Prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik je danes dostopno prakticno vsakomur. Prevajanje oziroma prevajalsko orodje zanj imamo danes prakticno vsi v žepu. Tehnologija, ki omogoca prevajanje se je spremenila od težkih in okornih slovarjev, do telefonov, tablic in podobnih prirocnih naprav. Prevajanje na takšen sodoben nacin seveda ni tako natancen, kot prevod iz slovarjev. Je pa prakticen za uporabo in za enostavno komunikacijo cisto dovolj dober in kakovosten. Ko hocemo kvalitetnejši prevod se tako ali drugace odlocimo za klasicen slovar, ki je seveda lahko tudi v elektronski obliki na prirocnih napravah. Zahteva pa njihova uporaba nekaj vešcine in prakse. Prednost tako prevajalskih orodji, kot slovarjev v elektronski obliki je v njihovem hitrejšem vnašanju sprememb. Jezik je živa stvar, zato se spremembe dogajajo dnevno. Tako dobimo prek elektronskih medijev spremembe v kratkem casu. Za tiskane izdaje je to nemogoce, pred tiskom že prakticno zastarijo, tako postanejo zgolj sami sebi namen,ali pa okras knjižne police. Seveda imajo tudi elektronske oblike svoje slabosti in pomanjkljivosti. Prevodi so najveckrat omogoceni za velike jezikovne skupne, kar pa slovenšcina zagotovo ni. Tako je na elektronskih mediji veliko manj možnosti za pravilen prevod, predvsem pa njegovo preverjanje. Za prevajanje je potreba tudi racunalniško podprta oprema z ustreznim programom. Seveda je potrebno vse takšne naprave uporabljati. Prevajanje je z elektronskimi mediji je toliko bolj kvalitetno, kolikor velika je jezikovna skupina. V primeru, da hocemo prevajanje v slovenski jezik je potrebno nekaj dodatnega dela, iznajdljivosti, predvsem pa znanje ustreznega tujega jezika. Prevajanje izvedemo tako, da iz izvirnega jezika prevedemo v nek drug izvirni jezik, ter nato v ciljni oziroma slovenski jezik. Lahko se odlocimo tudi za prevod drugega jezika v slovenski jezik, ter izmed dveh, izberemo prevod, ki nam najbolj ustreza. Prevod bo toliko boljši, kolikor jezikov obvladamo in jih lahko med seboj primerjamo. Vsekakor je prevajanje v slovenski jezik prek elektronskih medijev pomembno, saj elektronske oblike omogocajo tudi popravke in osvežitve. Vec kot uporabljamo, v tem primeru slovenski jezik v elektronski obliki, vec možnosti je, da bodo popravki in osvežitve dosežene. Poleg seveda širjenja slovenskega jezika. Vcasih je prav presenetljivo, da elektronski mediji ne omogocajo prevajanje in prevode slovenskega jezika z drugimi, sicer znanimi jeziki v evropskem prostoru.

Prevajanje je v casu svojega obstoja doživelo velike spremembe. Narekoval jih je sam razvoj cloveške družbe, znanosti in tehnologije. Prevajanje je staro, kolikor je stara cloveška komunikacija med tuje govorecimi osebami v pisni ali govorni obliki. Ker je slovenšcina redek jezik smo na svoje starodavne zapise lahko še toliko bolj ponosni. Podobo smo lahko ponosni na prevajanje v slovenski jezik. Bolj kot je to prevajanje v slovenski jezik staro, bolj smo lahko ponosni nanj.

Načini prevajanja

Samo prevajanje lahko klasificiramo po nacinih. Poznamo pisno prevajanje, tolmacenje (več o tolmačenju preberite tukaj), sodno tolmacenje, sinhronizacijo, podnaslavljanje, medijsko in strojno prevajanje. V poklicni aktivnosti se dnevno najvec uporablja pisno prevajanje in tolmacenje. Ostale oblike so manj pogoste, ceprav nekatere niso redke. Pisno prevajanje je prevajanje pisnih besedil iz izvirnega v ciljni jezik. Dober prevajalec bo znal cim vec jezikov kakovostno prevesti in zapisati. Samo znanje, ki ga dobi ob izobraževanju je osnova, na kateri gradi svoje znanje, kariero in uspešnost. Pomembno pri doseganju uspehov in napredovanju je, da na eni strani cim vec prevaja, ter da je na drugi strani v stiku z jezikom, predvsem pa vsemi novostmi, ki se prakticno dnevno dogajajo in lahko pomenijo spremembe v praksi. Jezik je namrec živa stvar, zato se spremembe dogajajo enako kot z vsakim živim bitjem. Podobno velja za tolmaca. Tolmac je oseba, ki je sposobna v govorni obliki prenesti pomen govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik. Enako kot za pisni prevod, je pomembno, da se tolmac informira o vseh spremembah. Tolmac lahko spremembe dobi iz medijev, svojega poklicnega delovanja ali na kakšen drug nacin. Mediji so dober vir novosti, vendar je potrebno pri dojemanju veckrat postaviti filtre, ki izlocajo nepravilne besede. Zavedati se je pri tem potrebno, da mediji v sporocanju uporabljajo pogovorni jezik, ki za poslovne ali protokolarne prevode ni primeren. Tolmac si na z uporabo pogovornega jezika v poslovnih, predvsem pa protokolarnih tolmacenjih naredi lahko vecjo ali manjšo škodo. Škodila bo predvsem njegovi karieri, lahko bo celo vplivala na njegove aktivnosti v prihodnosti. Tolmacenje lahko prevajalska agencija oziroma prevajalec izvaja na sedežu svojega podjetja ali po dogovoru izven sedeža podjetja. Vsakršno tolmacenje izven sedeža podjetja je za tolmaca še kako koristno. Podobno kot pisno prevajanje v stiku z tujim govorni podrocjem zaznava spremembe, ki koristijo v kakovosti njegovega tolmacenja. Spremembe, ki jih tolmacenje zaznava, pa se ne dogajajo zgolj na jezikovnem podrocju. Tolmacenje doživlja spremembe tudi v strokovni plati prevajanja. Kako obsežne so te spremembe je odvisno od same stroke in sprememb, ki se dogajajo. V jezikovnem smislu je pogojeno predvsem z jezikovno skupino, ki stroko v širšem prostoru obvlada ali predstavlja pomemben delež. Tolmac, ki prevajanje izvaja izven sedeža podjetja, mora poleg samega tolmacenja obvladovati tudi vse aktivnosti, katere so potrebne, da na dogovorjeno lokacijo prispe. Zahtevnost je odvisna, od glede na dogovor, obsega potrebne njegove udeležbe pri aktivnostih, katere so potrebne za prispetje na doloceno lokacijo. Stranka lahko aktivnosti, ki so potrebne za prispetje tolmaca na doloceno lokacijo, organizira socasno in skupaj s svojimi aktivnostmi, ali pa to prepusti tolmacu. Velikokrat se odlocijo za prvo možnost, saj so na ta nacin možne manjše jezikovne ovire na potovanju do želenega cilja.

Prihodnost prevajanja

V prihodnosti bo prevajanje v prevajalski agenciji še naprej pestro, raznoliko, doživljalo bo spremembe. V veliki meri se bo samo prevajanje spreminjalo na razne nacine. Jezik sam, kot živa stvar se bo spreminjal, tehnika in tehnologija bo nudila nova orodja za prevajanje. Zaposleni ali najeti sodelavci bodo morali vsem tem spremembam slediti, jih scasoma obvladovati in vnašati v obseg svojih aktivnosti. Pricakovat je, da bodo orodja pomagala razbremeniti prevajanje in prevajalce, na ta nacin bodo vec energije namenili izpopolnjevanju svojih znanj in vešcin. Lažje in enostavnejše prevajanje bo prevajalce razbremenilo, kar daje možnost za vecjo kakovost.

Več o prevajanju najdete tudi na tej spletni strani

Categories
Prevajanje

Prevajanje od a do ž

Prevajanje je aktivnost prenosa pomena besed iz izvornega v ciljni jezik. Pri aktivnosti prenosa besed iz izvirnega v ciljni jezik gre za prenos kulturne in jezikovne značilnosti. Pomembna lastnost, ki jo dobro prevajanje ima je, da se pri aktivnosti prenosa pomena besed na izgubi pomen besed. Ob tem je potrebno upoštevati, da različni narodi in kulture drugače sprejemajo in izražajo vse kar se v njihovi okolici dogaja. Poznavanje in upoštevanje jezikovnih razlik je za prevajanje nujno potrebno, če hočemo kakovosten prenos pomena besed.

Izvirno besedilo, ki ga prevajanje prenaša v ciljni jezik je lahko podano v pisni ali govorni obliki. V primeru, ko je izvirno besedilo podano v pisni obliki govorimo o pisnem prevajanju. Ko gre izvirno besedilo v govorni obliki, se za prevajanje pravilneje uporablja besedo tolmačenje.

Prevajanje med seboj ločimo po več načinih. Imamo razlikovanje prevajanja, ki prevaja pomen znotraj istega ali tujega jezika ter interpretacijo besednih znakov s pomočjo nebesednih. Poznamo tudi razlikovanje prevajanja po vsebini, jezikovnih smereh in načinih. Razlikovanje prevajanja po vsebini med seboj loči : splošno, strokovno ali znanstveno, pravno ali poslovno in književno prevajanje. Pri tem velja poudariti, da je pisno prevajanje nadalje možno deliti na podzvrsti kot so : prevajanje splošnih in strokovnih besedil ter književno ali literarno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je med prevajanji, ki se ločijo po vsebini najmanj zahtevno. Splošna besedila lahko prevaja širša množica prevajalcev, kot prevajanje strokovnih besedil ali književno prevajanje. Prevajanje splošnih besedil za razliko od prevajanja strokovnih besedil in književnega prevajanja ne zahteva znanja strokovnih izrazov, poznavanja stroke, terminologije, kot tudi ne zahteva osebo, ki je avtor besedil ali proze in dodobra obvlada književno prevajanje. Težje kot prevajanje splošnih besedil je strokovno besedilo. Zahtevnost prevajanja strokovnih besedil se kaže v dveh poglavitnih kriterijih. Oseba, ki strokovno besedilo prevaja, mora biti na eni strani strokovnjak svojega področja, na drugi pa mora obvladati jezik, pravilnost zapisovanja, ter razlike v izražanju posameznih jezikovnih skupin. Stroka, ki jo prevajalec strokovnih besedil mora obvladati se lahko nanaša na pisano paleto strok. Tako lahko prevaja besedila iz strokovnega področja računalništva, ekonomije, prava, financ, farmacije in drugih strok. Dobro strokovno prevajanje ni mogoče brez praktičnega poznavanja stroke. Pri tem so dobrodošle tako izkušnje kot sledenje novim trendom. Poznavanje novih trendov je ključno za dober prevod, saj se v sodobnem času spremembe dogajajo praktično vsak trenutek. Brez poznavanja in spremljanja sprememb kmalu naletimo na jezikovne ovire, ker izrazi, ki smo jih še do nedavnega uporabljali preprosto zastarijo in se uporabljajo redkeje ali pa sploh ne uporabljajo več. Najzahtevnejše je literarno prevajanje ali književno prevajanje. Bistveno zahtevnejše je literarno prevajanje od splošnega in strokovnega prevajanja zaradi zahtevane usposobljenosti osebe, ki prevaja ter zahtev, ki se pojavijo v samem besedilu. Oseba, ki prevaja knjižna oziroma literarna dela ne potrebuje zgolj splošnega znanja, kot se to zahteva od prevajala splošnih besedil. Pri prevodu knjižnih besedil je potrebno poleg znanja tako izvirnega, kot ciljnega jezika, znati besedilo v ciljnem jeziku podati občinstvu oziroma bralcem na enak način. Posebna zahtevnost se pojavi, ko je potrebno podati in prenesti čustva, občutke, zaznave in vse podobno, za kar je potreben poseben občutek in taktnost. Dober prevajalec knjižnih besedil tako ne pozna samo jezik, ampak se zna vživeti v besedilo ter ga prenesti iz izvirnika na ciljni jezik. Avtorji izvirnika tudi ne bi bili zadovoljni z prevodom besedil iz izvirnika v ciljni jezik, v primeru, da prevod ne bi upošteval zgradbe, rime in vseh podobnih značilnosti besedila. Zaradi naštetih zahtevnosti je prevajanje književnih besedil prepuščeno avtorjem besedil in proze. Posebno zahtevnost predstavlja pravno prevajanje. Pri pravnem prevajanju gre za redko obliko, ki je zaupana osebam, katere svoj prevod potrdijo z žigom. In prevod kot tak zadrži vse pravne posledice in norme izvirnega jezika.

Po načinih prevajanje med seboj ločimo na : pisno prevajanje, prevajanje na prvi pogled, tolmačenje, sodno tolmačenje, podnaslavljanje, medijsko prevajanje ter strojno prevajanje. Nadalje se tolmačenje deli na : konferenčno, dialoško ter posredovanje v pogovor.

Kot profesionalna in urejena dejavnost ima prevajanje svoje začetke v 20. stoletju. Prevajanje je jasno obstajalo tudi veliko prej. Potrebno se je zgolj zavedati, da je človek ob prehodu na tuje govorno območje hočeš nočeš moral znati komunicirati, če je želel preko komunikacije izraziti svoje želje ali namene. Tako lahko rečemo, da je prevajanje tako staro, ko je staro človekovo potovanje na tuje in zanj nerazumljivo govorno območje. Najstarejši znani zapisi o dejavnosti prenosa pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik segajo v čas antičnih kultur.

Prevajanje skozi čas doživlja spremembe skladno s časom in okolico. Tako danes sledi sodobnim trendom, ki jih v veliki meri narekuje informacijska doba. Potenciala strojev in naprav, ki bi nadomestili človeka so se zavedali že v daljni preteklosti. Danes se strojno prevajanje poslužuje aktualno najmodernejše računalniške tehnike. Pri strojnem prevajanju se uporablja računalnik. Na računalnik naložen računalniških program pri procesu prenosa pomena besedila iz izvirnega v ciljni jezik najprej analizira besedilo. Z vnaprej določenimi in programiranimi aktivnostmi preko računalniškega programa nato iz izvirnega besedila ustvari ciljno besedilo. Strojni prevod oziroma kvaliteta njegovega prevoda je pogojena z številom uporabe. Tako ima večjo možnost kakovostnega prevoda jezik, ki je pogosteje uporabljen. Med uporabniki so namreč osebe, ki so kritične do proizvedenega prevoda, ter na napake avtorje programa tudi aktivno opozarjajo. Avtorji si seveda nočejo, da bi napake ogrozile prodajno uspešnost njihovega strojnega prevajanja, zato so spremembe nujno potrebne in kot take tudi v najkrajšem času vnesene v program. Jezikovne skupine, ki so redkeje zastopane na tržišču morajo zato strojno prevajanje razumeti kot približek in se za natančnejšo razlago ali preverjanje obrniti na večje oz največje jezikovne skupine. Sodobni obliki prevajanja sta tudi prevajanje spletnih strani in sodelovalno prevajanje. Prevajanje spletnih strani je oblika prevajanja, ki se je razvila z nastankom in množično uporabo spleta. Danes si praktično nobena pravna ali fizična oseba, ki želi svojo dejavnost predstaviti širši javnosti, komunikacije ne predstavlja brez spleta. Skupaj z objavo informacije na spletu se lahko pojavi tudi potreba po prevodu, ki je lahko zaupana ali strokovnim osebam ali pa osebam, ki je za prevod zainteresirana.

Prevajanje tako dobiva nove in nove razsežnosti, v prihodnosti jih bo zagotovo še več.

Če potrebujete prevajanje, ga najdete tukaj: http://www.prevodialkemist.si/

Categories
Prevajanje

Balkanski jeziki v poslovnem svetu

Balkanski jeziki so vsi tisti jeziki, ki se govorijo na geografskem območju Balkana. Slednji vključuje območje jugovzhodne Evrope. Če bi pogledali nanj kot na zemljepisno ime, potem bi ugotovili, da po površini obsega kakšnih 550 tisoč kvadratni kilometrov in da na njem živi kakšnih 53 milijonov prebivalcev. Zanimivo dejstvo je, da se ima Balkan dejansko nanaša na gorovje v Bolgariji, danes pa je to ime, ki označuje precej večjo površino. Balkanski jeziki se tako uporabljajo na zelo veliki geografski površini, kar je tudi razlog, zakaj postajajo čedalje bolj aktualni. Evropska unija se počasi a vztrajno širi na področje Balkana in vse okoliške države imajo od tega veliko koristi. Pa tudi drugi imajo koristi od tega, zato postajajo balkanski jeziki uporabni tudi pri komunikaciji v poslovnem svetu.

Balkanski jeziki, ki so posebej pomembni za slovenska podjetja, so tisti, ki se govorijo v državah Balkana, kjer imamo največ poslovnih vezi. Lep primer je hrvaški jezik. Hrvaška je nedavno postala članica Evropske unije in tako si s Slovenijo deli skupni trg. Poslovanje s hrvaškimi podjetji je tako postalo še lažje. Balkanski jeziki v poslovnem svetu se uporabljajo pri komunikaciji in tudi na spletnih mestih. Do kupcev je precej bolj prijazno, če našo spletno stran prevedemo v njihov jezik. Prevajanje spletnih strani kaže na posebno skrb, ki ga ima podjetje do svojih kupcev in do partnerjev, s tem jim pokaže, da jih ceni in visoko vrednoti.

Balkanski jeziki postajajo zopet precej popularni tudi med mladimi. Mladi se radi vpisujejo na študije teh jezikov, kar kaže da obstaja dejanski interes za poznavanje teh jezikov. Pa tudi na strani povpraševanja po prevajanju je čedalje večji interes. Tisti, ki želijo resno vstopiti na balkanski trg, morajo svoje izdelke in storitve tem kupcem približati. Balkanski jeziki imajo specifike, ki jih poznajo le dobri prevajalci, zato prevodov ne zaupajte slabim prevajalcem.

Categories
Prevajanje

Kakšen mora biti kakovosten prevod iz angleščine?

Prevod iz angleščine je storitev, ki je na samem področju prevajanja v zadnjih letih na samem vrhu. To pa v prvi vrsti zaradi tega, ker je prav angleški jezik tako v poslovnem svetu, kakor tudi v strokovnem svetu prvi svetovni jezik. Tako kot vsak prevod, mora biti tudi prevod iz angleščine opravljen kar se da profesionalno, druga najbolj pogosta zahteva naročnika pa je v prvi vrsti tudi zanesljivost. Zelo je pomembno, kdo in na kakšen način je takšen prevod opravil. Zaradi slabih razmer na trgu dela se marsikdo oprime rešilne bilke, zato se pojavlja vedno več prevajalcev, ki delajo prevod iz angleščine zgolj na pamet, dobesedno, kar pa se vedno ne izkaže kot dobra odločitev. Prevod iz angleščine mora biti opravljen s strani kakovostnega samostojnega prevajalca ali pa prevajalske agencije. Takšen prevod je opravljen po dogovoru, v dogovorjenem roku, brez izgovorov in brez zamud.

Prevod iz angleščine, ki ga naročnik nujno potrebuje, a ga zaradi slabih navad prevajalca ni v želenem času od nikoder, lahko povzroči kar nekaj povsem nepotrebne jeze, pa tudi škode. Prevod iz angleščine mora biti opravljen kakovostno in strokovno, kar je za večino naročnikov izjemnega pomena. Posledice napačno prevedenega prevoda iz angleščine so lahko, če je napak malo sicer do določene mere moteče, predvsem, ko je govora o sodnih prevodih ter o prevodih raznih pogodb, celo usodne. Da bo prevod opravljen zares kakovostno, ga mora opraviti anglist, saj se lahko v nasprotnem primeru v besedilu pojavijo tudi nepopravljive napake, ki prinesejo veliko več škode, kot pa koristi. Samo tisti prevajalec, ki ima večletne izkušnje, znanje in je obenem vešč različnih prevajalskih orodij je tisti, ki lahko zagotovi kvaliteten prevod iz angleščine. Ker je angleški jezik zelo kompleksen, po svoje pa tudi zahteven, zahteva prevod iz angleščine veliko truda, znanja in izkušenj.

Categories
Prevajanje

Testiranje prevajalcev in kvalitetno prevajanje

Prevajanje je težko izmojstriti brez pridobivanja izkušenj. Vendar pa ima lahko nekdo še tako dolgo kilometrino prevedenih besedil, pa nikoli ne bo tako dobro prevajal kot nekdo, ki govori tuj jezik kot drugi materni jezik. Tisti posamezniki, ki so odraščali v okolju, kjer so govorili več kot en jezik, so običajno odlični prevajalci. V času, ko otrok odrašča, so možganski jezikovni centri veliko bolj hitri pri osvajanju novega jezika, zato je otroštvo tudi najboljši čas za učenje jezikov. Kdor zamudi to priložnost, jo zamudi za vedno, kar pa ne pomeni, da se tudi v starejši dobi življenja ni mogoče naučit tujih jezikov, na tak način, da bo prevajanje solidno.

Kdor se je jezika naučil v otroštvu lahko prevajanje besedila opravi še celo boljše kot nekdo, ki se je jezika naučil v šoli. Vendar pa obstaja za to še en pogoj, ki pa ga običajno ne izpolnjuje. To je jezikovno poznavanje ciljnega jezika. Šolani prevajalci so precej bolj podkovani v slovnici in jezikovnih pravilih, zato jim gre prevajanje veliko bolje od rok kot tistim, ki so se tuj jezik naučili v otroštvu.

Prevajanje je torej v vsakem primeru bolje zaupati nekomu, ki se z njim ukvarja na strokovnem nivoju. S tem pa nastopi problem, kje najti dobrega prevajalca. To lahko storite tako, da se pozanimate pri znancih, ali pa vam pri tem pomaga prevajalska agencija. Vendar vas bo to stalo nekoliko več, ker se ne boste mogli s prevajalcem neposredno pogajati o ceni. Zato lahko izberete tretjo možnost. Prevajanje lahko zaupate najboljšemu prevajalcu, ki je naredil najboljši testni prevod. Izberete torej nekaj prevajalcev, jim pošljete odlomek iz originalnega besedila, nato pa primerjate prevode med seboj. Na podlagi tega se lahko nato odločite za prevajalca, ki mu boste zaupali prevajanje celotnega besedila. Ta postopek je sicer nekoliko bolj zamuden, vendar pa lahko z njim dosežete nekoliko nižjo ceno.

Najboljšo agencijo boste našli tukaj