Categories
Zdravje

Zdravstveno zavarovanje za študente, klasično dobra odločitev

Zdravstveno zavarovanje za študente je dobra odločitev .

Klasično dobra odločitev je zdravstveno zavarovanje za študente, ker je odlična izkušnja številnih mladih zavarovancev. Danes se odločitev zdravstveno zavarovanje za študente nadgrajuje s časom primernimi lastnostmi. Pravice, ki jih zdravstveno zavarovanje za študente nudi danes, bodo čez čas postale klasika. Kar pomeni, da zdravstveno zavarovanje za študente neprestano sledi zahtevam in potrebam časa. Značilnost, ki jo ima zdravstveno zavarovanje za študente je, da se zaveda vseh potreb zavarovancev. V preteklosti so bile potrebe manjše, danes pa smo času primerno vsi bolj zahtevni. Ko se nam zgodi nezgoda, ne mislimo le na odpravo posledic, ampak želimo tudi biti aktivni. Poležavanje in čakanje, da minejo negativne posledice, je že davno preteklost. Temu primerno si tudi prilagodimo bivanje in naše dnevne aktivnosti. te aktivnosti narekuje čas, omogoča pa jih današnji vsakdanjik. Pri tem ločimo aktivnosti, ki jih izvajamo na prostem in aktivnosti, katere izvajamo doma ali v drugih zaprtih prostorih. Okrevanje po nezgodi doma je bistveno bolj aktivno kot nekoč, tako kot tudi okrevanje v drugih prostorih. Temu primerno mora biti okolica prilagojena. V drugih prostorih, predvsem zdravstvenih ustanovah, imamo to zagotovljeno že v osnovi. Obstajajo pa seveda tudi možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev ter posledično možnosti za bolj intenzivne aktivnosti. Domače okolje je potrebno bistveno bolj korenito spremeniti, ko se pojavijo spremenjene zahteve. Zato se velja pri izbiri osredotočiti na ponudbo, ki nam omogoča bistveno bolj aktivno okrevanje in vzpostavitev stanja pred nezgodo. Ponudbe, ki nam to omogočajo so številne. Izberemo pa jih lahko na podlagi dodatnih kriterijev. Ti nam zagotavljajo, da je aktivno okrevanje ne le mogoče, ampak tudi dejansko naša možna izkušnja v prihodnosti. Aktivno okrevanje je mogoče oblikovati po splošnih načelih, lahko pa si omislimo tudi osebno prilagojena načela oblikovanja.

Zdravstveno zavarovanje za študente omogoča času primerno odpravljanje posledic nezgod ter zagotavlja aktivno in sodobno okrevanje.

Categories
Zavarovanje

Zavarovalnica, varuje osebe in premoženje

Zavarovalnica lahko varuje osebe in premoženje preko zavarovalniških produktov.

Varovanje oseb in premoženja je lastnost, ki skozi čas ostaja zelo cenjena. Spreminjajo se mnoge stvari, vendar je človekovo varovanje svojega življenja, njegovih bližnjih in njegove lastnine, enako pomembno in cenjeno kot nekoč. Spremembe zavarovalnica in zavarovalniška dejavnost doživlja na drugih ravneh. Množičnost določenih predmetov zavarovanja spreminja parametre zavarovanja. Na drugi strani je zavarovalnica izzvana z novimi predmeti zavarovanja in kreiranjem novih zavarovalniških produktov. V tem pogledu ima zavarovalnica svoje zavarovalniške produkte naravnane na klasični življenjski cikel, ki je značilen za vsa živa bitja : rojstvo, življenje in smrt. Pomisliti velja na zavarovalne produkte, ki jih je zavarovalnica nudila in tržila pred desetletji ter se na drugi strani zavedati, da jih danes ne zavaruje več, ker jih preprosto ali ni več, ali pa jih ljudje nočejo več zavarovati. Na drugi strani je zavarovalnica vedno znova soočena z novostmi na področju družbenega življenja, napredka tehnologije, znanosti in raznih pripomočkov vsakdanjika. Pomisliti velja, da mnoge naprave informacijske tehnologije pred vsega desetletjem še nismo poznali oziroma so bili domena predvsem premožnih oziroma tisti, ki so si jih lahko privoščili. Z množičnostjo in dostopnostjo se je na trgu pojavila tudi potreba po zagotavljanju varnosti oziroma možnosti zavarovanja. Ker nesreča nikoli ne počiva, je zavarovanje modro predvsem za vse, ki so izpostavljeni raznim nevarnostim. Zavarovalnica jim z majhnim vplačanim deležem nudi zavarovanje bistveno večje vrednosti. Sodobno varovanje je in bo soočeno z vedno novimi oblikami zavarovalniških produktov. Prilagajali se bodo času, prostoru in vsakdanjiku. Zelo pomembno za zagotavljanje dobrega varovanja oseb in predmetov je privlačnost in dostopnost zavarovalniških produktov. Privlačnost in dostopnost zavarovalniških produktov je osnova dobrega zavarovalniškega posla. Tako zavarovanec, kot zavarovalnica sta ob sklenitvi zadovoljna. Zavarovancu veliko pomenijo pozitivne izkušnje.

Zavarovalnica je organizacija, ki svojo dejavnost temelji na spoštovanju, negovanju in uresničevanju dobrih poslovnih običajev.

Categories
Zavarovanje

Zavarovalnica, nekoč in danes

Zavarovalnica je organizacija, ki omogoča zavarovanje oseb, stvari in koristi.

Zgodovina, ki jo je zavarovalnica od svojega nastanka danes doživela je dolga in bogata. Najstarejši ohranjeni pisni viri govorijo o tem, da je zavarovalnica nastala v starem veku. Ker je to najstarejši ohranjen vir, lahko sklepamo, da je zavarovalnica lahko nastala tudi pred tem. Vendar o tem, da bi zavarovalnica nastala prej, ni ohranjenih virov. Najstarejši ohranjen vir govori o vzajemnem kritju nastale škode lastniku karavane. V starem veku so karavane povezovale različne oddaljene dežele in kulture. Pomenile so predhodnico današnje globalizacije. Za naše kraje so bile pomembne, ker je svoj čas Sredozemlje pomenilo ves do takrat znan svet. Karavane pa so pristanišča Sredozemlja oskrbovale z izdelki, kulturo in drugimi koristmi iz oddaljenih krajev. Na poteh karavan so na žalost obstajali tudi ljudje, ki so si želeli nezakonito pridobiti njihovo bogastvo. Lastniki karavan so se te nevarnosti zavedali. Za lastnika karavan ni bila škodljiva le izguba predmetov katere so tovorili ali tovornih živali. Z izgubo predmetov, katere so tovorili lastniki karavane in izgubo njihovih tovornih živali niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Sam nakup in povrnitev nastale škode, pa je lastnika finančno zelo obremenil. Tega so se zavedali vsi lastniki karavan, zato so sklenili, da je najbolje nastalo škodo poravnati vzajemno. Vsak član takšne skupine je prispeval določen majhen delež, ki je v skupni vsoti prispevka vsakega udeleženca, predstavljal za oškodovanca veliko pomoč.

Danes zavarovalnica v osnovi deluje na podobnem principu. Veliko majhnih vplačil se združi v veliko vsoto, kar pomeni, da lahko na osnovi majhnega vplačila zavarovanec dobi veliko korist. Do današnjih dni se je zavarovalnica spreminjala. Predvsem pa so se spreminjali zavarovalni produkti. Od starega veka, iz katerega izhaja najstarejši ohranjen dokaz o obstoju zavarovalnice, do danes se je spremenilo marsikaj. V veliki meri se je spremenila dostopnost zavarovanja. Omenjeno zavarovanje v starem veku je bilo dostopno premožnejšim. Lastnik karavane ni bil kdorkoli, ampak je predstavljal premožnejši del družbe. Preprosti ljudje si niso mogli privoščiti ni zavarovanja, kaj šele karavane. Danes za razliko od starega veka, zavarovanje lahko pridobi veliko večje število ljudi. Prilagojeno je njihovim potrebam in željam. Karavane so danes bistveno bolj redke kot nekoč, zato pa zavarovalnica zavaruje njihove sodobne naslednike. Podobno kot karavane predstavlja zelo staro obliko zavarovanja zavarovanje ladji oziroma ladijskega tovora. Na obalah so se pojavljale prve zavarovalnice, katere so prerasle v današnje poznane oblike. Ladijski tovor, ladijske povezave in ladje, so v preteklosti bile odraz sodobnosti. Ladijske povezave so predstavljale najhitrejšo možno obliko potovanja ljudi in dostave blaga. Zato je bila kakovost potovanja zelo pomembna. Ljudi so morali prepeljati v najkrajšem možnem času, enako je veljalo za blago. Podobno kot pri karavanah je blago na ladjah privabljalo ljudi, kateri so si ga hoteli prisvojiti na nezakonit način. Izguba blaga ali poškodba ladje je za lastnike pomenila podobno škodo kot za lastnike karavan. Zato so podobno kot pri karavanah nastale predhodnice današnjih oblik zavarovanj.

Zavarovalnica se je s časom spreminjala. Tovor lahko podobno kot nekoč zavarujemo, poleg tega pa imamo mnoge druge oblike zavarovanja, katere se prilagajajo sodobnemu načinu življenja. Danes tako poznamo tudi : življenjska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, zdravstvena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, avtomobilska zavarovanja, zavarovanje nepremičnin ter druge oblike zavarovanja. Zavarovanje oseb in premoženja ima velik pomen za tako posameznika kot družbo. Posameznik je pri izgubi osebnih koristi in sposobnosti posebej ranljiv, zato je hitra in kvalitetna nadomestitev nastale škode zelo pomembna. Z razmeroma majhnim vplačilom mu je omogočeno, da si zagotovi varnost oziroma povračilo nastale škode. Veliko raznih oblik zavarovanja govori o tem, da so ljudje različnih mišljenj in imajo različne potrebe. Ljudje dajemo prednost različnim vrednotam in stvarem. Tudi posamezne vrednote ljudje različno cenimo. Nekaterim določene stvari, sposobnosti ali koristi pomenijo več, drugim manj. V vsakem primeru zavarovalnica, kot celotna družba napreduje in se razvija. Že lep čas je zavarovalnica pravna oseba, ki samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb. Od svojih redno zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev zavarovalnica zahteva profesionalen odnos do dela. Zagotavljanje ustrezne ravni strokovnega znanja pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju in izvrševanju ostalih obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, je pomemba prvina vsake zavarovalnice. Poslovanje v odnosu do stranke mora s strani zavarovalnice temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic in koristi stranke, ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke. Ker je na vsakem razvitem trgu več konkurenčnih zavarovalnic morajo biti odnosi med njim temeljiti na načelu profesionalnosti in izogibanju konfliktu interesov. V primeru nastali nesporazumov, nesoglasji in različnih mnenj, se navedene težave morajo reševati s pogovori in medsebojnimi dogovarjanj, na temelju medsebojnega spoštovanja in pravil poslovnega obnašanja. Vsaka zavarovalnica mora v prid svojih konkurenčnih prednosti skrbeti za razvoj zavarovalniške dejavnosti, zavarovalniške stroke in izpopolnjevanje strokovnega znanja zavarovalniških delavcev. V odnosu do strank oziroma zavarovancev mora zavarovalnica oziroma njeni zaposleni in pogodbeno vezani zavarovalniški delavci, spoštovati dobre poslovne običaje. Dobri poslovni običaji v primeru zavarovalniške dejavnosti pomenijo predvsem poslovanje v slovenskem jeziku razen v nekaterih izjemah, ustrezno identificiranje v vseh stikih s stranko oziroma zavarovancem, zapis vseh bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe na zavarovalno polico ter označbo cene storitve in izdajo računa skupaj z zavarovalno polico. Nedopustna ravnanja redno zaposlenih ali pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev so posredovanja netočnih podatkov o vsebini zavarovalne pogodbe, zamolčanje bistvenih določb zavarovalnih pogojev, posredovanje podatkov o zavarovancu, zavlačevanje postopka obravnavanje škode, odklanjanje izplačila nespornega dela odškodnine ter nedostojno ali zavajajoče oglaševanje. Zavarovalnice oziroma v njihovem imenu redno zaposleni ali pogodbeno vezani zavarovalniški zastopniki morajo skrbeti za enakopravnost strank in enak odnos do vseh zavarovancev. Potencialnim zavarovancem morajo pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe dati točne informacije in mu na njegova morebitna vprašanja posredovati ustrezna pojasnila o svojem statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih glede ponudbe zavarovalnih storitev in sposobnosti prevzemanja rizikov v zavarovalno kritje. Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe morajo zavarovalni zastopniki zavarovance seznaniti o zavarovalnih pogojih, izračunani zavarovalni premiji, možnostih zavarovalne zašite in načinu uveljavljanja pravic in obveznosti, katere izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Razjasnjena morajo biti vsa vprašanja in morebitne negotovosti v zvezi z zavarovalno pogodbo.

Dobra zavarovalnica se ponaša s tradicijo in dobrim imenom, kar zagotavlja zavarovancem profesionalnost vseh zavarovalnih storitev.

Več si preberite tukaj.

Categories
Zdravje

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Če želite imeti polno zdravstveno zavarovanje, potem morate poskrbeti, da imate poleg obveznega sklenjeno tudi neobvezno zavarovanje. Slednje ima več sinonimov, nekateri ga imenujejo še dodatno zavarovanje, včasih pa lahko preberemo ali slišimo tudi izraz prostovoljno zavarovanje. V vseh primerih gre za isto zdravstveno zavarovanje, le termin je različen.

V slovenskem javnem zdravstvu sta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje vira financiranja zdravstvenega sistema. Z njima zdravstveni sistem stoji in pade. Sicer je potrebno povedati tudi to, da se luknje v zdravstvenem proračunu krpajo iz državnega proračuna, kar pomeni, da se krpajo z zadolževanjem države. V zadnjem času lahko opazimo, da se čedalje več govori o tem, da se bo zdravstveno zavarovanje povišalo. Kmalu se bo povišalo obvezno zdravstveno zavarovanje, najverjetneje pa bo temu sledilo tudi povišanje prostovoljnega. V slovenski zdravstveni blagajni je vsako leto več finančnih težav in drugače kot tako ne gre. To pa je seveda velik pritisk za delodajalce in samoplačnike, ki sami poravnavajo premije za zdravstveno zavarovanje.

Študenti, ki so starejši od 26. let, in tisti, ki niso v rednem delovnem razmerju, morajo sami plačevati zdravstveno zavarovanje. Prav ta starostna meja pri študentih velikokrat predstavlja težavo, saj mnogo študentov ne ve, da obstaja tako imenovana čakalna doba. Zakon, ki ureja zdravstveno zavarovanje, določa, da vsaka oseba, ki prekine dodatno zdravstveno zavarovanje za dlje kot en mesec, pade v čakalno dobo. To pomeni, da tudi takrat, ko sklene dodatno zdravstveno zavarovanje, še tri mesece ni upravičena do pravic, ki izhajajo iz tega naslova. To je varovalka, ki jo je država uvedla zato, da se posamezniki ne bi zavarovali le takrat, ko potrebujejo zdravstvene storitve. Zavedati pa se morate, da zdravstveno zavarovanje pokriva precej visoke zdravstvene stroške. Nekatera daljša zdravljenja lahko stanejo tudi nekaj tisoč evrov, kar predstavlja hud finančni zalogaj, ki lahko celo hudo ogrozi finančno stabilnost posameznika.

vir: http://www.vzajemna.si/

Categories
Zdravje

Izračun zavarovanja na popolnoma enostaven, lahko dostopen način

Izračun zavarovanja, je v današnjem času nekaj, kar si lahko naredi popolnoma vsak, dovolj je le nekaj minutk časa in dostop do svetovnega spleta. Seveda je izjemno pomembno, da ste najprej o vsakem zdravstvenem zavarovanju dovolj in pravilno poučeni. Preprost informativni izračun, ki ga najdete preko e-poslovalnice na spletni strani zdravstvene zavarovalnice je resnično pridobitev, ki razveseli marsikoga, ki se želi zavarovati in se pred tem prepričati koliko ga bo takšno dejanje na mesec stalo. Ker vsak zavarovanec sam zase najbolje ve, kaj in kakšno zavarovanje je tisto, ki mu je pisano na kožo in ga želi skleniti, si lahko tako sam zase najlažje izračuna končno številko, ki jo bo vsak mesec plačeval.

Prva stvar, ki jo je potrebno izpolniti, ko vstopite v e-poslovalnico, je trajanje zavarovanja za katerega se odločate. Nato imate možnost dodajanja različnih bolj in manj potrebnih doplačil na izbrano premijo. Izračun zavarovanja je seveda odvisen tudi od tega ali boste zavarovali samo sebe ali pa boste v zavarovanje vključili še svoje družinske člane. Če se odločite za izračun zavarovanja na spletni strani zavarovalnice, oziroma v njihovi e-poslovalnici ste v večini primerov deležni še določenega popusta. V kolikor vas zanima kakšna bi bila premija za zavarovanje v vašem primeru, lahko naredite infrmativni izračun za kar nekaj vrst zavarovanj. Mogoče je narediti izračun zavarovanja za primer nezgode, zavarovanj za nezgodno smrt in težjo invalidnost, poleg sebe lahko naredite izračun še za dodatne osebe ter izračun za nezgodno zavarovanje otrok in mladine. Prav tako pa si lahko naredite izračun dodatkov kot so nadomestila in pa nezgode. Ko si informativno izračunate zavarovanja, pa ga lahko na enostaven način preko spleta tudi sklenete, brez, da bi bili kasneje morebiti presenečeni nad višino premije. Izračun zavarovanja je izjemno priročna stvar, dosegljiva tako rekoč vsakemu prebivalcu Slovenije.

Categories
Zavarovanje

Kaj zagotavlja zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica ima poseben družbeni status v Sloveniji. Ker sama ustava določa, da je Slovenija socialna država, to pomeni, da ima tudi javen sistem zdravstva. Pri nas je sistem urejen tako, da tisti, ki plačujejo zavarovanje, so tudi upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev. V tem sistemu ima zdravstvena zavarovalnica vlogo zbiratelja denarnih sredstev, ki se namenjajo v zdravstveno blagajno. Tisti, ki ste nekoliko bolj na tekočem, ste lahko v zadnjih letih opazili, da se iz naslova obveznega zavarovanja briše čedalje več zdravstvenih storitev. Zdravstvena zavarovalnica, ki skrbi za dodatno zdravstveno zavarovanje, zbira premije, iz katerih se financirajo vsa doplačila, ki nastanejo takrat, ko se zdravstvena storitev ne znajde na listi upravičenih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kdo pa potrebuje storitve, ki jih ponuja zdravstvena zavarovalnica? Tukaj velja najprej omeniti, da vsi otroci in mladostniki s statusom dijaka oziroma študenta med 18. in 26. letom imajo obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno prek staršev. Ti storitve dodatnega zavarovanja, ki jo ponuja zdravstvena zavarovalnica, ne potrebujejo. Vendar pa vsak, ki nima statusa dijaka ali študenta in je starejši od 26. let, mora skleniti dodatno zavarovanje, saj v nasprotnem primeru mora sam kriti vsa doplačila, ki nastanejo v procesu zdravljenja.

Zdravstvena zavarovalnica običajno ponuja različne sheme za plačevanje premij. Preverite na tem naslovu. Lahko se dogovorite za mesečno, trimesečno, polletno in letno plačilno shemo, odvisno pač od vaših preferenc in dohodkov. Nekateri raje izkoristijo letno shemo, ki jo ponuja zdravstvena zavarovalnica, zato da jim sproti ni potrebno misliti na plačevanje še ene dodatne položnice, saj s tem privarčujejo na času in tudi transakcijskih stroških.

Categories
Razno Zavarovanje Zdravje

Kaj nam nudi zdravstvena zavarovalnica?

Zdravstvena zavarovalnica je poznana večini državljanov, ki si je kadarkoli urejalo katero izmed še kako potrebnih zdravstvenih zavarovanj. Nudi nam najrazličnejše pakete, ki so skrbno izbrani, vsak izmed njih pa je namenjen tako našim željam, kot potrebam, ki jih imamo, no, vsaj kar se tiče vrste zavarovanja. Za nas tako kar najbolje poskrbi, pa naj bo to v domačem okolju, ali v tujini. To je pravšnji kraj za sklepanje zavarovanj, saj le na takšen način najbolje poskrbimo za se in za svojo zdravje. Neredko se zgodi, da bolezen, poškodba ali nesreča dodobra oklesti naš proračun, s tem pa ne le našega, temveč je v težavah celotna družina. Prav zdravstveno zavarovanje, ki smo ga sklenili na kraju, ki ga imenujemo zdravstvena zavarovalnica pa nam pri tem še kako pomaga. V Sloveniji poznamo tri zdravstvene zavarovalnice, toda največja specializirana zavarovalnica je Vzajemna. Vzajemna  je zdravstvena zavarovalnica, ki s svojim priljubljenim sloganom svojim zavarovancem daje en lep občutek zaupanja in povezanosti. Je zdravstvena zavarovalnica, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti, kar pomeni, da vsi člani vzajemne zavarovalnice vzajemno in solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega zavarovanca. Že sam slogan, ki jih krasi nam daje tisti občutek, da ji lahko zaupamo. Slednji se glasi, jaz zate-ti zame, kar v praksi pomeni, da vsi člani vzajemne zdravstvene zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega posameznika posebej. Cilj zavarovalnice, ki deluje po načelu vzajemnosti ni nikakršno kovanje dobička, pač pa zadovoljevanje potreb njenih članov. Zdravstvena zavarovalnica nam pomaga, da smo varnejši in srečnejši.

Categories
Zavarovanje

Zdravstvena zavarovalnica zagotavlja hitro in preprosto pot do zdravnika

Zavarovalnica je tista, ki v hitrem tempu današnjega življenja pravočasno poskrbi za finančno varnost, vsaj kar se tiče našega zdravja. Pri nas največja specializirana zdravstvena zavarovalnica je Vzajemna. To je zavarovalnica, ki ima na področju zdravstvenih zavarovanj resnično dolgoletne izkušnje. Delovanje zavarovalnice temelji na vzajemnosti. Vzajemne zavarovalnice, med katere torej spada tudi Vzajemna, poslujejo na osnovi načela vzajemnosti, kar pomeni, da vsi zavarovanci delujejo po sistemu solidarnosti do prav vsakega člana. Zavarovalnica celovito poskrbi za našo zdravstveno varnost in nam nudi pestro ponudbo najrazličnejših zavarovalnih produktov.

Široka mreža po celotni državi, ki jo zdravstvena zavarovalnica zagotavlja s številnimi poslovalnicami, poskrbi za dobro dostopnost prav vsakega zavarovanca. Zdravstvena zavarovalnica – klikni tukaj,  svojim zavarovancem poleg najrazličnejših zavarovanj v sklopu programa zvestobe ponuja še ugodnosti s področja zdravja, zdrave prehrane, gibanja, sprostitve, kulture in znanja. Poleg tega pa svojim dolgoletnim članom omogoča aktivno vključevanje v organizirane in strokovno vodene dejavnosti, ki so povezane s športom in s gibanjem, kot so kolesarjenje, tek ali pohodništvo. Zdravstvena zavarovalnica ponuja svojim zavarovancem še brezplačno asistenčno storitev, kjer vam svetujejo tako o zdravstvenih težavah, ki vas pestijo, kako tudi o splošnih zdravstvenih zadevah. Da se zaupanje izplača poskrbi zdravstvena zavarovalnica – www.vzajemna.si.

Categories
Zavarovanje

Zdravstvena zavarovalnica, ustanova z nasmehom

Zdravstvena zavarovalnica je ustanova, ki jo še kako dobro pozna večina državljanov, ki si je kadarkoli urejalo katero izmed še kako potrebnih zdravstvenih zavarovanj. Prav zato, ker zavarovanje še nikoli ni bilo tako zelo pomembno, kakor je v današnjem času je zdravstvena zavarovalnica tista, ki nam pri pravilni odločitvi kar se da najboljše pomaga. Naj bomo doma ali pa v tujini, vedno je tu ta pravo zdravstveno zavarovanje za katerim stoji zdravstvena zavarovalnica, ki zna še kako dobro poskrbeti za naše želje in za naše potrebe.

Dolga zgodovina in načelo vzajemnosti je še dodaten plus, ki ga premore zdravstvena zavarovalnica, saj nam s tem daje še večji občutek varnosti in še večji občutek pripadnosti. Samo pomislite, kolikokrat se v primežu bolezni ali poškodbe znajdemo mi ali kdo od nam najbližjih. Brez ta pravega zavarovanja bi nas takšna pustolovščina stala pravo bogastvo. V današnjem času nam je pot do zdravstvene zavarovalnice krepko prihranjena, saj nas do ta pravega zavarovanja loči le en sam klik preko svetovnega spleta. Torej, v vsakem primeru naša prijateljica, sploh kadar smo v slabem stanju glede bolezni in se nam ne da hoditi od vrat do vrat in trkati nanje, je zdravstvena zavarovalnica.

Categories
Zavarovanje

Izračun zavarovanja – hitro in enostavno do želenih informacij

Razmišljate o sklenitvi zavarovanja?

Težko je predvideti, kaj vse bo prinesla prihodnost. Morebitne nevšečnosti, ki vas lahko doletijo, pa je mogoče vsaj nekoliko omiliti, če razmišljate vnaprej. In prav temu so namenjena številna zavarovanja, ki so vam dandanes na voljo – avtomobilsko, življenjsko, naložbeno, nezgodno, pokojninsko, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in še bi lahko naštevali. Ponudba različnih oblik zavarovanja je več kot bogata in se obenem praktično vsak dan širi. Zavarovanje je investicija v večjo brezskrbnost in sproščenost! Ne prepustite vsega naključju …

Izračun zavarovanja

Ko se odločate za sklenitev zavarovanja, je prvi korak, ki ga morate storiti, izračun zavarovanja, pri katerem so upoštevane vaše finančne zmožnostmi in druge okoliščine. Večina zavarovalnic danes omogoča informativni izračun zavarovanja kar na svojih spletnih straneh. Že s krajšim brskanjem po spletu je mogoče dobiti relativno natančne podatke o pogojih sklenitve zavarovanja – hitro, brezplačno in učinkovito. Algoritmi za izračun zavarovanja pogosto upoštevajo tudi najmanjše podrobnost in značilnosti posameznih vrst zavarovanja. Vendar pa spletni programi za izračun zavarovanja velikokrat ne morejo upoštevati specifičnih okoliščin, denimo sprememb pogojev zavarovanja, do katerih so zavarovalnice ves čas upravičene, zato si je še vedno dobro vzeti čas za osebni obisk izbrane poslovalnice in se pogovoriti z zavarovalniškim uslužbencem. Pomembne odločitve ob poplavi informacij, ki smo jih deležni dandanes, zahtevajo skrben premislek. Le sami veste, kaj je za vas najbolje, in sebi lahko najbolj zaupate. Kvaliteten izračun zavarovanja je tisti, v katerega so zajeta vsa vaša pričakovanja in zahteve, hkrati pa so upoštevane tudi vaše finančne zmožnosti. Ta naj vam služi kot podlaga pri odločanju. Ne pozabite – previdnost je mati modrosti!