Categories
Zavarovanje

Zavarovalnica, nekoč in danes

Zavarovalnica je organizacija, ki omogoča zavarovanje oseb, stvari in koristi.

Zgodovina, ki jo je zavarovalnica od svojega nastanka danes doživela je dolga in bogata. Najstarejši ohranjeni pisni viri govorijo o tem, da je zavarovalnica nastala v starem veku. Ker je to najstarejši ohranjen vir, lahko sklepamo, da je zavarovalnica lahko nastala tudi pred tem. Vendar o tem, da bi zavarovalnica nastala prej, ni ohranjenih virov. Najstarejši ohranjen vir govori o vzajemnem kritju nastale škode lastniku karavane. V starem veku so karavane povezovale različne oddaljene dežele in kulture. Pomenile so predhodnico današnje globalizacije. Za naše kraje so bile pomembne, ker je svoj čas Sredozemlje pomenilo ves do takrat znan svet. Karavane pa so pristanišča Sredozemlja oskrbovale z izdelki, kulturo in drugimi koristmi iz oddaljenih krajev. Na poteh karavan so na žalost obstajali tudi ljudje, ki so si želeli nezakonito pridobiti njihovo bogastvo. Lastniki karavan so se te nevarnosti zavedali. Za lastnika karavan ni bila škodljiva le izguba predmetov katere so tovorili ali tovornih živali. Z izgubo predmetov, katere so tovorili lastniki karavane in izgubo njihovih tovornih živali niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Sam nakup in povrnitev nastale škode, pa je lastnika finančno zelo obremenil. Tega so se zavedali vsi lastniki karavan, zato so sklenili, da je najbolje nastalo škodo poravnati vzajemno. Vsak član takšne skupine je prispeval določen majhen delež, ki je v skupni vsoti prispevka vsakega udeleženca, predstavljal za oškodovanca veliko pomoč.

Danes zavarovalnica v osnovi deluje na podobnem principu. Veliko majhnih vplačil se združi v veliko vsoto, kar pomeni, da lahko na osnovi majhnega vplačila zavarovanec dobi veliko korist. Do današnjih dni se je zavarovalnica spreminjala. Predvsem pa so se spreminjali zavarovalni produkti. Od starega veka, iz katerega izhaja najstarejši ohranjen dokaz o obstoju zavarovalnice, do danes se je spremenilo marsikaj. V veliki meri se je spremenila dostopnost zavarovanja. Omenjeno zavarovanje v starem veku je bilo dostopno premožnejšim. Lastnik karavane ni bil kdorkoli, ampak je predstavljal premožnejši del družbe. Preprosti ljudje si niso mogli privoščiti ni zavarovanja, kaj šele karavane. Danes za razliko od starega veka, zavarovanje lahko pridobi veliko večje število ljudi. Prilagojeno je njihovim potrebam in željam. Karavane so danes bistveno bolj redke kot nekoč, zato pa zavarovalnica zavaruje njihove sodobne naslednike. Podobno kot karavane predstavlja zelo staro obliko zavarovanja zavarovanje ladji oziroma ladijskega tovora. Na obalah so se pojavljale prve zavarovalnice, katere so prerasle v današnje poznane oblike. Ladijski tovor, ladijske povezave in ladje, so v preteklosti bile odraz sodobnosti. Ladijske povezave so predstavljale najhitrejšo možno obliko potovanja ljudi in dostave blaga. Zato je bila kakovost potovanja zelo pomembna. Ljudi so morali prepeljati v najkrajšem možnem času, enako je veljalo za blago. Podobno kot pri karavanah je blago na ladjah privabljalo ljudi, kateri so si ga hoteli prisvojiti na nezakonit način. Izguba blaga ali poškodba ladje je za lastnike pomenila podobno škodo kot za lastnike karavan. Zato so podobno kot pri karavanah nastale predhodnice današnjih oblik zavarovanj.

Zavarovalnica se je s časom spreminjala. Tovor lahko podobno kot nekoč zavarujemo, poleg tega pa imamo mnoge druge oblike zavarovanja, katere se prilagajajo sodobnemu načinu življenja. Danes tako poznamo tudi : življenjska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, zdravstvena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, avtomobilska zavarovanja, zavarovanje nepremičnin ter druge oblike zavarovanja. Zavarovanje oseb in premoženja ima velik pomen za tako posameznika kot družbo. Posameznik je pri izgubi osebnih koristi in sposobnosti posebej ranljiv, zato je hitra in kvalitetna nadomestitev nastale škode zelo pomembna. Z razmeroma majhnim vplačilom mu je omogočeno, da si zagotovi varnost oziroma povračilo nastale škode. Veliko raznih oblik zavarovanja govori o tem, da so ljudje različnih mišljenj in imajo različne potrebe. Ljudje dajemo prednost različnim vrednotam in stvarem. Tudi posamezne vrednote ljudje različno cenimo. Nekaterim določene stvari, sposobnosti ali koristi pomenijo več, drugim manj. V vsakem primeru zavarovalnica, kot celotna družba napreduje in se razvija. Že lep čas je zavarovalnica pravna oseba, ki samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb. Od svojih redno zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev zavarovalnica zahteva profesionalen odnos do dela. Zagotavljanje ustrezne ravni strokovnega znanja pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju in izvrševanju ostalih obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, je pomemba prvina vsake zavarovalnice. Poslovanje v odnosu do stranke mora s strani zavarovalnice temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic in koristi stranke, ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke. Ker je na vsakem razvitem trgu več konkurenčnih zavarovalnic morajo biti odnosi med njim temeljiti na načelu profesionalnosti in izogibanju konfliktu interesov. V primeru nastali nesporazumov, nesoglasji in različnih mnenj, se navedene težave morajo reševati s pogovori in medsebojnimi dogovarjanj, na temelju medsebojnega spoštovanja in pravil poslovnega obnašanja. Vsaka zavarovalnica mora v prid svojih konkurenčnih prednosti skrbeti za razvoj zavarovalniške dejavnosti, zavarovalniške stroke in izpopolnjevanje strokovnega znanja zavarovalniških delavcev. V odnosu do strank oziroma zavarovancev mora zavarovalnica oziroma njeni zaposleni in pogodbeno vezani zavarovalniški delavci, spoštovati dobre poslovne običaje. Dobri poslovni običaji v primeru zavarovalniške dejavnosti pomenijo predvsem poslovanje v slovenskem jeziku razen v nekaterih izjemah, ustrezno identificiranje v vseh stikih s stranko oziroma zavarovancem, zapis vseh bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe na zavarovalno polico ter označbo cene storitve in izdajo računa skupaj z zavarovalno polico. Nedopustna ravnanja redno zaposlenih ali pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev so posredovanja netočnih podatkov o vsebini zavarovalne pogodbe, zamolčanje bistvenih določb zavarovalnih pogojev, posredovanje podatkov o zavarovancu, zavlačevanje postopka obravnavanje škode, odklanjanje izplačila nespornega dela odškodnine ter nedostojno ali zavajajoče oglaševanje. Zavarovalnice oziroma v njihovem imenu redno zaposleni ali pogodbeno vezani zavarovalniški zastopniki morajo skrbeti za enakopravnost strank in enak odnos do vseh zavarovancev. Potencialnim zavarovancem morajo pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe dati točne informacije in mu na njegova morebitna vprašanja posredovati ustrezna pojasnila o svojem statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih glede ponudbe zavarovalnih storitev in sposobnosti prevzemanja rizikov v zavarovalno kritje. Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe morajo zavarovalni zastopniki zavarovance seznaniti o zavarovalnih pogojih, izračunani zavarovalni premiji, možnostih zavarovalne zašite in načinu uveljavljanja pravic in obveznosti, katere izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Razjasnjena morajo biti vsa vprašanja in morebitne negotovosti v zvezi z zavarovalno pogodbo.

Dobra zavarovalnica se ponaša s tradicijo in dobrim imenom, kar zagotavlja zavarovancem profesionalnost vseh zavarovalnih storitev.

Več si preberite tukaj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.