Categories
Poslovanje

Računovodstvo vodi dvostavno ali enostavno knjigovodstvo

Sistemi za vodenje poslovnih knjig so lahko različni. Ločimo dvostavno in enostavno knjigovodstvo. Med obema načinoma je razlika v tem, da enostavno knjigovodstvo znesek zabeleži samo enkrat, dvostavno knjigovodstvo pa mora vsak znesek zapisati dvakrat. Zapisati ga mora na dve mesti, oziroma na dva konta.

Dvostavno knjigovodstvo.

Podatki se urejajo časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja po vrstnem redu nastanka, vsebinsko se jih ureja v glavno knjigo in v pomožno knjigo. Tudi v glavni knjigi se mora vsak poslovni dogodek prikazati na dveh mestih. Ta način vodenja računovodstvo uporablja za večina podjetnikov in je za večinoma firm obvezen. Odvisno je od velikosti firme. Je pa tudi najbolj pregleden način vodenja poslovnih dogodkov. Računovodski servis vodi po temu načinu za vse gospodarske družbe, zavode, društva in tudi samostojni podjetniki uporabljajo ta način vodenja, razen nekaterih izjem.

Enostavno knjigovodstvo.

Tu se poslovni dogodki knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov ter v register osnovnih sredstev. Poslovni dogodki se knjižijo še v knjigo terjatev in obveznosti. Računovodstvo je v tem primeru veliko bolj enostavno. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe se sami odločijo ali bodo vodili enostavno knjigovodstvo. Pomembno je, da izpolnjujejo dve od treh meril. Povprečno število delavcev ne sme biti večje od treh. Omejena je vsota celoletnih prihodkov. In tudi povprečna vrednost aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta ne sme presegati določene vrednosti. Ko računovodstvo ugotovi, da so te zahteve presežene, mora pričeti voditi dvostavno knjigovodstvo. Samostojni podjetniki morajo davčni urad obvestiti kakšen je način vodenja poslovnih knjig.

Podjetnik, v času nastajanja podjetja, se mora pozanimati o načinih vodenja poslovnih dogodkov, ker si ne sme privoščiti že na samem začetku napak, ker ga lahko zelo veliko stanejo.

Priporočamo vam obisk spletne strani racunovodstvo-faktura.si.