Categories
Prevajanje

Prevajanje italijanščine je vse bolj iskano

Italijanski jezik je eden izmed najpogostejših jezikov, iz katerega prevajajo številne prevajalske agencije pri nas. Italija je naša sosednja država, zato je prevajanje italijanščine zelo iskana storitev. To pomeni tudi tesno sodelovanje na področjih gospodarstva, kulture in politike. Prevode iz italijanskega jezika v slovenski jezik seiščejo vse vrste dokumentov, tako v pravni stroki, kulturnih krogih, prevajalci pa imajo veliko dela tudi z uradnimi besedili. Zaželjeno je, da so prevajalci vešči znanja obeh jezikov, tako slovenskega kot italijanskega, saj le tako lahko zagotavljajo hiter in natančen prevod.

Prevajanje italijanščine in italijansko slovenski prevodi so še posebej iskani zaradi številnih mednarodnih sodelovanj. Številna podjetja in samostojni podjetniki rajši prepustijo to delo strokovnjakom, kot da bi sami izgubljali čas. Največji porast zanimanja se kaže na področju turizma, kjer potreba po kvalitetnih prevodih vsako leto narašča.

Za uspešne prevode iz italijanskega jezika in obratno agencije potrebujejo naravne govorce, saj le ti lahko prepoznajo vse pomenske razlike in variacije, prevod pa za njim preverijo še slovenski prevajalci.

Med uporabniki prevajanja italijanščine je vse bolj priljubljen način spletno prevajanje. Omogoča jim avtomatizirano storitev prevajanja na spletu. Privlačni so predvsem zaradi brezplačne uporabe, so na voljo v vsakem trenutku, postrežejo pa nam z zadovoljivimi prevodi. Eden od najpriljubljenih spletnih prevajalnikov za prevajanje italijanščine je prav gotovo Googlov prevajalnik. Ima pa spletno prevajanje kar nekaj pomanjkljivosti. Težave nastopijo predvsem pri zahtevnejših besedilih. Zahtevne besede spletni prevajalniki težje prepoznajo, zato prihaja do nepopolnih prevodov, ali pa prevodi nimajo pravega pomena. Zato jih uporabljamo predvsem za prevode enostavnejših in krajših besedil.

Categories
Prevajanje Prevajanje

Prevajanje besedil se sooča z izzivi

Prevajanje besedil se sooča z izzivi, ki jih narekuje sodobna družba .

Sodobna družba je danes vedno bolj usmerjena v iskanje boljšega jutri preko informacij, zgledov in motivov iz bolj ali manj oddaljenih delov sveta. Motive, zglede in informacije najdemo danes na preprost, enostaven in hiter način. Hkrati pa ta preprost, hiter in enostaven način, v primeru manj znanih področji, kjer se govori manj znane jezike, postavlja jezikovne ovire. Jezikovne ovire je potrebno za vzpostavitev dialoga čim prej odpraviti. Prevajanje besedil je najbolj koristna pomoč pir odpravi jezikovne ovire in vzpostavitvi dialoga. Danes je prevajanje besedil mogoče na razne načine. Značilnost vseh načinov je dostopnost, zelo različna pa je kakovost. Strokovno prevajanje besedil je danes hitro, dostopno in glede na kakovost tudi z vidika investicije upravičeno. V primerjavi z osnovno različico, ki je na voljo širšim množicam, je uporabno kjerkoli, predvsem v smislu zahtevnosti. Prevajanje besedil, ki je na voljo širšim množicam ni tako široko uporabno v smislu zahtevnosti prevoda. Lahko je koristno za osnovne prevajalske zahteve in osnovno komuniciranje. Ker imata pri takšnem prevajanju korist velikokrat obe strani, je razumevanje izvedeno z veliko tolerance in razumevanja. Osnovno prevajanje besedil je vsekakor razširjeno in se veliko uporablja v osnovne namene komuniciranja. Hkrati pa tudi kakovostno
prevajanje besedil ni v krizi, saj je vedno bolj aktiven in intenziven vsakdanjik, prepleten z zahtevami po takšnem prevajanju. Tako imata obe osnovni in najpogosteje uporabljani obliki možnosti za preživetje in razvijanje. Osnovno prevajanje besedil se bo še naprej razvijalo v tipično govorico globalnega komuniciranja. Z vsemi napakami in pomanjkljivostmi, ki sodijo zraven in so razumljive. Hkrati bo za vse, ki se napakam in pomanjkljivosti želijo izogniti, na voljo kakovostno prevajanje besedil. Ki bo v prihodnosti zagotovo še bolj dostopno in kakovostno .

Prevajanje besedil bo tudi v prihodnosti najbolj priljubljena in razširjena oblika prevajanja.

Categories
Prevajanje

Angleščina, prevladujoča svetovna govorica

Angleščina je prevladujoča svetovna govorica. Govorijo jo na vseh celinah sveta.

V primeru, da nam angleščina ne povzroča težav vsaj v osnovni komunikaciji, je naše znanje in vedenje lahko bistveno bolje. Enako velja za splošen vtis v tujih krajih ali ob komunikaciji s tujci. Osnova dobre komunikacije je angleščina postala z na eni strani kolonialnim osvajanjem tujih dežel, na drugi strani pa globalizacijo, katera je tuje kraje približala na preprosto dostopne. Angleščina je zaradi velikega števila uporabnikov vsem tujcem postala želja in cilj učenja. Ker se je na ta način angleščina večala v smislu števila uporabnikov, danes velja kot osnovo svetovnega sporazumevanje. Angleščina nas bo rešila pred komunikacijskimi zadregami na praktično vseh celinah. Tudi v domačih krajih nam angleščina lahko zelo koristi, saj je v naših krajih vedno več tujcev in obiskovalcev naših krajev. S tem koristimo tako sebi kot družbi. Sebi koristimo s tem, da znanje z vsako komunikacijo osvežimo in nadgradimo. Brez komunikacije tuje jezike hitro pozabimo, marsikateri izraz nam postane tujka in neznanka. Družbi lahko z znanjem tujih jezikov v enaki meri koristimo, saj se s tem o deželi širi prepričanje o razgledanosti državljanov, hkrati pa tujcem sporoča, da neznanje našega jezika ne bo ovira za komunikacijo . Zelo pomembno sporočilo za tujce se skriva v dejstvu, da se mnogi zaradi nesposobnosti komunikacije preprosto ne odločijo za obisk, posel, udeležbo na raznih dogodkih in podobno. S tem dežela izgublja zelo pomembne koristi na raznih področjih. Tuji jeziki so tudi pomembni za razvoj in napredek na vseh področjih. Sodobna dogajanja in spremembe se odvijajo z neverjetno naglico, zamuda, ki traja vsega nekaj dni je zelo obremenjujoča in nezaželena. Novice, ki prispejo v tujem jeziku je potrebno hitro in kakovostno prevesti, s tem si zagotovimo konkurenčne prednosti.

Angleščina je pogoj za dobro komunikacijo v sodobnem vsakdanjiku tako splošnega, kot tudi profesionalnega sveta.

Categories
Prevajanje

Prevajanje, prenos pomena besed

Prevajanje je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik.

Poznano več vrst prevajanja. Prevajanje je lahko pisno prevajanje. Pisno prevajanje je prenos pomena pisane besede iz izvirnega v ciljni jezik. Pisno prevajanje se loči od tolmačenja. Tolmačenje je prenos pomena govora . Pri tolmačenju se govor v izvirnem jeziku spremeni in poda v ciljni jezik. Poznamo tudi bolj sofisticirane in zahtevne oblike prevajanja. Uporabljajo se sodstvu, medijih in drugih področjih. Na področju prava in sodstva se uporablja sodno tolmačenje. Posebnost sodnega tolmačenja je v tem, da je zaupano le sodno zapriseženim prevajalcem. Zato je sodno prevajanje domena redkih prevajalcev. V medijih se uporablja medijsko prevajanje. Vsako od naštetih prevajanj ima svoje posebnosti in značilnosti. Prevajalske agencije se povečini ukvarjajo z pisnim prevajanjem in tolmačenjem. Razlog za to je v obsegu in povpraševanju po tovrstnih prevajalskih storitvah. Pisno prevajanje in tolmačenje sta stari obliki, prevajanje ima na tem področju dolgo in bogato zgodovino. Začela se je z preseljevanjem narodov, ki so v davnih časih sledili boljšim življenjskim pogojem. Ker so se pri preseljevanju srečevali s tujimi kulturami je bilo potrebno jezik druge kulture razumeti. Z drugo besedo, pojavila se je potreba po prevajanju. V naslednjih generacijah se je prevajanje širilo in razvijalo skladno z širitvijo ozemeljskih, trgovskih in drugih interesov. Vzpostavitev oblasti, trgovanje in sklepanje poslov je nujno potrebovalo znanje tujih jezikov na območjih, kjer se je trgovalo, vzpostavljalo in uveljavljalo oblast. Brez dobrega znanja jezikov je bilo trgovanje in vladanje nemogoče. Z širjenjem potreb po prevajanju na področju trgovanja, vladanja in drugih področji se je razmahnila potreba po učenju tujih jezikov. Prevajanje je z učenjem tujih jezikov tesno povezano, saj učenje tujih jezikov predstavlja osnovo. Razvite države so vedno skrbele za učenje tujih jezikov, predvsem tistih, ki so bile v njihovem interesu. Učenje tujih jezikov je bilo enko pomembno kot obvladovanje drugih veščin kot so obrtniška, poljedelska in druga znanja. Do današnjih dni se je prevajanje razvilo v globalno in dostopno veščino, sposobnost in dejavnost. Skladno z potrebami se je razvilo v bolj ali manj kvalitetne oblike. Splošni prevodi so zahtevali osnovno razumevanje besed, poslovni, pravni in drugi bolj zahtevni prevodi so morali biti bistveno bolj natančni v podajanju pisne ali govorjene besede v ciljnem jeziku. Zahtevnost je bila toliko večja, kolikor je bila velika oddaljenost med izvirnim in ciljnim jezikom. Za dobro prevajanje v takem primeru ni dovolj zgolj znanje jezika, ampak je več kot dobrodošlo poznavanje kultur tako izvirnega kot ciljnega jezika. Pisno prevajanje z poznavanjem kultur tako ciljnega kot izvirnega jezika lahko omogoča bolj kakovosten in bolj barvit prevod. Bolj kakovosten prevod pisnega prevajanja je zaželen in zahtevan v poslovnem in uradnem svetu. Napake pri razumevanju, prenosu in postavitvi končne oblike imajo lahko nepopravljive posledice za naročnika prevajalskih storitev. V prvi vrsti bo s tem najprej oškodovan naročnik, posledično pa tudi prevajalec oziroma prevajalska agencija, saj bo na ta način najverjetneje izgubila stranko. Barvitost prevoda, ki je pogojena z dobrim poznavanjem kultur tako izvirnega kot ciljnega jezika, je zaželena za manj formalne prevode. Včasih je dobro barvitost prevoda vnesti tudi v formalni in uradni prevod, vendar z nekaj omejitvami, predvsem pa pravo mero in taktnostjo. Na ta način dobi prejemnik prevoda vtis o dobri splošni razgledanosti prevajalca, naročnik prevoda pa je nagrajen z dobrimi poslovnimi možnostmi, priložnostmi in v končin fazi tudi poslovnimi uspehi. Tolmačenje podobno kot pisno prevajanje zahteva najprej obsežno, dobro in kvalitetno znanje tako izvirnega kot ciljnega jezika. Za razliko od pisnega prevoda je potrebna tudi urejenost, poznavanje kulturnih razlik, prevajalec mora predvsem v osebnem kontaktu biti hiter, odziven, učinkovit, ter besedilo ustrezno podati. Zaradi danes vse večjega povpraševanja po tolmačenju na terenu oziroma povsod tam, kjer se pojavi potreba po prenosu pomena govorjene besede, so tolmači prisiljeni potovati. Obstaja tudi množica povpraševana po tolmačenju, ki poteka na bolj ali manj ustaljenih lokacijah, vendar dinamičen poslovni svet in splošni globalno živahen vsakdanjik, zahteva predvsem tolmačenje na različnih lokacijah. Za tolmača je potovanje priložnost in izziv. Čeprav mnogim tolmačem oddaljenost od doma ni povšeči, se morajo zavedati, da je stik s tujimi kulturami, učenje in spoznavanje navad, običajev, porok za njihovo uspešno delo in kariero. Na potovanjih se poleg samega prevajanja izpopolnjuje tudi vedenje o vsakdanjiku tujih krajev in kultur, ki se boj ali manj vključujejo v samo prevajanje. Podobno kot pri pisnem prevajanju je barvitost tolmačenja zelo pomembna. Barvitost tolmačenja najbolje razumemo, ko poslušamo medije. Uradne in resne medijska sporočila so za poslušalce zanimive takrat, ko imajo ustrezno količino sporočil, ki so neuradne narave in prispevajo k dobremu uvodu in zaključku tematike. Brez te neuradne barvitosti so besedila suhoparna in za poslušalce manj prijetna kot barvita besedila. Enko velja za tolmača oziroma tolmačenje. Predvsem v poslovnem svetu in drugod, kjer je prisotna formalnost pogovorov, se vedno najde potreba po neformalnem govorjenju. Omogoča dobro pripravo na formalni govor, poslušalce uvede v formalni govor, sam formalni govor je na ta način bolj sprejemljiv in prijeten za poslušalce.

Prevajanje se lahko loči tudi po vsebini. Poznamo splošno prevajanje, strokovno in znanstveno prevajanje, pravno in poslovno prevajanje ter književno prevajanje. Splošno prevajanje je najmanj zahtevno, tudi prejemniki prevoda so manj zahtevni pri kakovosti prevoda. Za splošno prevajanje ni potrebno imeti posebnih strokovnih znanj. Zaželeno pa je, da je oseba splošno dobro razgledana, saj je na ta način splošno prevajanje najlažje. Predvsem k dobremu splošnemu prevajanju pripomore barvitost in nabor besed. Pri splošnem prevajanju je pomembno, da je osnova vsebine razumljiva. Strokovno in znanstveno prevajanje je bolj zahtevno na račun prisotnosti strokovnih in znanstvenih izrazov. Prevajalec strokovni in znanstvenih besedil, ki so lahko v pisni ali govorni obliki, mora biti strokovnjak. V nekaterih primerih je za prevod znanstvenih in strokovnih besedil dovolj oseba, ki razgledana na področju katerega obsega besedilo oziroma prevod. Veliko oseb se lahko specializira za določeno področje. Pravno prevajanje je zahtevno zaradi potrebnega poznavanja področja prava. V enaki meri je zahtevno književno ali literarno prevajanje. Prevajalec, ki opravlja literarno ali književno prevajanje je običajno pisec besedil, pesmi oziroma se na splošno ukvarja s področjem književnosti oziroma literature.

Prevajanje je dejavnost s tradicijo in izzivi prihodnosti.

Categories
Prevajanje

Angleščina, prevladujoča svetovna govorica

Angleščina je prevladujoča svetovna govorica. Govorijo jo na vseh celinah sveta.

V primeru, da nam angleščina ne povzroča težav vsaj v osnovni komunikaciji, je naše znanje in vedenje lahko bistveno bolje. Enako velja za splošen vtis v tujih krajih ali ob komunikaciji s tujci. Osnova dobre komunikacije je angleščina postala z na eni strani kolonialnim osvajanjem tujih dežel, na drugi strani pa globalizacijo, katera je tuje kraje približala na preprosto dostopne. Angleščina je zaradi velikega števila uporabnikov vsem tujcem postala želja in cilj učenja. Ker se je na ta način angleščina večala v smislu števila uporabnikov, danes velja kot osnovo svetovnega sporazumevanje. Angleščina nas bo rešila pred komunikacijskimi zadregami na praktično vseh celinah. Tudi v domačih krajih nam angleščina lahko zelo koristi, saj je v naših krajih vedno več tujcev in obiskovalcev naših krajev. S tem koristimo tako sebi kot družbi. Sebi koristimo s tem, da znanje z vsako komunikacijo osvežimo in nadgradimo. Brez komunikacije tuje jezike hitro pozabimo, marsikateri izraz nam postane tujka in neznanka. Družbi lahko z znanjem tujih jezikov v enaki meri koristimo, saj se s tem o deželi širi prepričanje o razgledanosti državljanov, hkrati pa tujcem sporoča, da neznanje našega jezika ne bo ovira za komunikacijo . Zelo pomembno sporočilo za tujce se skriva v dejstvu, da se mnogi zaradi nesposobnosti komunikacije preprosto ne odločijo za obisk, posel, udeležbo na raznih dogodkih in podobno. S tem dežela izgublja zelo pomembne koristi na raznih področjih. Tuji jeziki so tudi pomembni za razvoj in napredek na vseh področjih. Sodobna dogajanja in spremembe se odvijajo z neverjetno naglico, zamuda, ki traja vsega nekaj dni je zelo obremenjujoča in nezaželena. Novice, ki prispejo v tujem jeziku je potrebno hitro in kakovostno prevesti, s tem si zagotovimo konkurenčne prednosti.

Angleščina je pogoj za dobro komunikacijo v sodobnem vsakdanjiku tako splošnega, kot tudi profesionalnega sveta.

Categories
Prevajanje

Prevajanje od a do ž

Prevajanje je aktivnost prenosa pomena besed iz izvornega v ciljni jezik. Pri aktivnosti prenosa besed iz izvirnega v ciljni jezik gre za prenos kulturne in jezikovne značilnosti. Pomembna lastnost, ki jo dobro prevajanje ima je, da se pri aktivnosti prenosa pomena besed na izgubi pomen besed. Ob tem je potrebno upoštevati, da različni narodi in kulture drugače sprejemajo in izražajo vse kar se v njihovi okolici dogaja. Poznavanje in upoštevanje jezikovnih razlik je za prevajanje nujno potrebno, če hočemo kakovosten prenos pomena besed.

Izvirno besedilo, ki ga prevajanje prenaša v ciljni jezik je lahko podano v pisni ali govorni obliki. V primeru, ko je izvirno besedilo podano v pisni obliki govorimo o pisnem prevajanju. Ko gre izvirno besedilo v govorni obliki, se za prevajanje pravilneje uporablja besedo tolmačenje.

Prevajanje med seboj ločimo po več načinih. Imamo razlikovanje prevajanja, ki prevaja pomen znotraj istega ali tujega jezika ter interpretacijo besednih znakov s pomočjo nebesednih. Poznamo tudi razlikovanje prevajanja po vsebini, jezikovnih smereh in načinih. Razlikovanje prevajanja po vsebini med seboj loči : splošno, strokovno ali znanstveno, pravno ali poslovno in književno prevajanje. Pri tem velja poudariti, da je pisno prevajanje nadalje možno deliti na podzvrsti kot so : prevajanje splošnih in strokovnih besedil ter književno ali literarno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je med prevajanji, ki se ločijo po vsebini najmanj zahtevno. Splošna besedila lahko prevaja širša množica prevajalcev, kot prevajanje strokovnih besedil ali književno prevajanje. Prevajanje splošnih besedil za razliko od prevajanja strokovnih besedil in književnega prevajanja ne zahteva znanja strokovnih izrazov, poznavanja stroke, terminologije, kot tudi ne zahteva osebo, ki je avtor besedil ali proze in dodobra obvlada književno prevajanje. Težje kot prevajanje splošnih besedil je strokovno besedilo. Zahtevnost prevajanja strokovnih besedil se kaže v dveh poglavitnih kriterijih. Oseba, ki strokovno besedilo prevaja, mora biti na eni strani strokovnjak svojega področja, na drugi pa mora obvladati jezik, pravilnost zapisovanja, ter razlike v izražanju posameznih jezikovnih skupin. Stroka, ki jo prevajalec strokovnih besedil mora obvladati se lahko nanaša na pisano paleto strok. Tako lahko prevaja besedila iz strokovnega področja računalništva, ekonomije, prava, financ, farmacije in drugih strok. Dobro strokovno prevajanje ni mogoče brez praktičnega poznavanja stroke. Pri tem so dobrodošle tako izkušnje kot sledenje novim trendom. Poznavanje novih trendov je ključno za dober prevod, saj se v sodobnem času spremembe dogajajo praktično vsak trenutek. Brez poznavanja in spremljanja sprememb kmalu naletimo na jezikovne ovire, ker izrazi, ki smo jih še do nedavnega uporabljali preprosto zastarijo in se uporabljajo redkeje ali pa sploh ne uporabljajo več. Najzahtevnejše je literarno prevajanje ali književno prevajanje. Bistveno zahtevnejše je literarno prevajanje od splošnega in strokovnega prevajanja zaradi zahtevane usposobljenosti osebe, ki prevaja ter zahtev, ki se pojavijo v samem besedilu. Oseba, ki prevaja knjižna oziroma literarna dela ne potrebuje zgolj splošnega znanja, kot se to zahteva od prevajala splošnih besedil. Pri prevodu knjižnih besedil je potrebno poleg znanja tako izvirnega, kot ciljnega jezika, znati besedilo v ciljnem jeziku podati občinstvu oziroma bralcem na enak način. Posebna zahtevnost se pojavi, ko je potrebno podati in prenesti čustva, občutke, zaznave in vse podobno, za kar je potreben poseben občutek in taktnost. Dober prevajalec knjižnih besedil tako ne pozna samo jezik, ampak se zna vživeti v besedilo ter ga prenesti iz izvirnika na ciljni jezik. Avtorji izvirnika tudi ne bi bili zadovoljni z prevodom besedil iz izvirnika v ciljni jezik, v primeru, da prevod ne bi upošteval zgradbe, rime in vseh podobnih značilnosti besedila. Zaradi naštetih zahtevnosti je prevajanje književnih besedil prepuščeno avtorjem besedil in proze. Posebno zahtevnost predstavlja pravno prevajanje. Pri pravnem prevajanju gre za redko obliko, ki je zaupana osebam, katere svoj prevod potrdijo z žigom. In prevod kot tak zadrži vse pravne posledice in norme izvirnega jezika.

Po načinih prevajanje med seboj ločimo na : pisno prevajanje, prevajanje na prvi pogled, tolmačenje, sodno tolmačenje, podnaslavljanje, medijsko prevajanje ter strojno prevajanje. Nadalje se tolmačenje deli na : konferenčno, dialoško ter posredovanje v pogovor.

Kot profesionalna in urejena dejavnost ima prevajanje svoje začetke v 20. stoletju. Prevajanje je jasno obstajalo tudi veliko prej. Potrebno se je zgolj zavedati, da je človek ob prehodu na tuje govorno območje hočeš nočeš moral znati komunicirati, če je želel preko komunikacije izraziti svoje želje ali namene. Tako lahko rečemo, da je prevajanje tako staro, ko je staro človekovo potovanje na tuje in zanj nerazumljivo govorno območje. Najstarejši znani zapisi o dejavnosti prenosa pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik segajo v čas antičnih kultur.

Prevajanje skozi čas doživlja spremembe skladno s časom in okolico. Tako danes sledi sodobnim trendom, ki jih v veliki meri narekuje informacijska doba. Potenciala strojev in naprav, ki bi nadomestili človeka so se zavedali že v daljni preteklosti. Danes se strojno prevajanje poslužuje aktualno najmodernejše računalniške tehnike. Pri strojnem prevajanju se uporablja računalnik. Na računalnik naložen računalniških program pri procesu prenosa pomena besedila iz izvirnega v ciljni jezik najprej analizira besedilo. Z vnaprej določenimi in programiranimi aktivnostmi preko računalniškega programa nato iz izvirnega besedila ustvari ciljno besedilo. Strojni prevod oziroma kvaliteta njegovega prevoda je pogojena z številom uporabe. Tako ima večjo možnost kakovostnega prevoda jezik, ki je pogosteje uporabljen. Med uporabniki so namreč osebe, ki so kritične do proizvedenega prevoda, ter na napake avtorje programa tudi aktivno opozarjajo. Avtorji si seveda nočejo, da bi napake ogrozile prodajno uspešnost njihovega strojnega prevajanja, zato so spremembe nujno potrebne in kot take tudi v najkrajšem času vnesene v program. Jezikovne skupine, ki so redkeje zastopane na tržišču morajo zato strojno prevajanje razumeti kot približek in se za natančnejšo razlago ali preverjanje obrniti na večje oz največje jezikovne skupine. Sodobni obliki prevajanja sta tudi prevajanje spletnih strani in sodelovalno prevajanje. Prevajanje spletnih strani je oblika prevajanja, ki se je razvila z nastankom in množično uporabo spleta. Danes si praktično nobena pravna ali fizična oseba, ki želi svojo dejavnost predstaviti širši javnosti, komunikacije ne predstavlja brez spleta. Skupaj z objavo informacije na spletu se lahko pojavi tudi potreba po prevodu, ki je lahko zaupana ali strokovnim osebam ali pa osebam, ki je za prevod zainteresirana.

Prevajanje tako dobiva nove in nove razsežnosti, v prihodnosti jih bo zagotovo še več.

Če potrebujete prevajanje, ga najdete tukaj: http://www.prevodialkemist.si/

Categories
Prevajanje

Balkanski jeziki v poslovnem svetu

Balkanski jeziki so vsi tisti jeziki, ki se govorijo na geografskem območju Balkana. Slednji vključuje območje jugovzhodne Evrope. Če bi pogledali nanj kot na zemljepisno ime, potem bi ugotovili, da po površini obsega kakšnih 550 tisoč kvadratni kilometrov in da na njem živi kakšnih 53 milijonov prebivalcev. Zanimivo dejstvo je, da se ima Balkan dejansko nanaša na gorovje v Bolgariji, danes pa je to ime, ki označuje precej večjo površino. Balkanski jeziki se tako uporabljajo na zelo veliki geografski površini, kar je tudi razlog, zakaj postajajo čedalje bolj aktualni. Evropska unija se počasi a vztrajno širi na področje Balkana in vse okoliške države imajo od tega veliko koristi. Pa tudi drugi imajo koristi od tega, zato postajajo balkanski jeziki uporabni tudi pri komunikaciji v poslovnem svetu.

Balkanski jeziki, ki so posebej pomembni za slovenska podjetja, so tisti, ki se govorijo v državah Balkana, kjer imamo največ poslovnih vezi. Lep primer je hrvaški jezik. Hrvaška je nedavno postala članica Evropske unije in tako si s Slovenijo deli skupni trg. Poslovanje s hrvaškimi podjetji je tako postalo še lažje. Balkanski jeziki v poslovnem svetu se uporabljajo pri komunikaciji in tudi na spletnih mestih. Do kupcev je precej bolj prijazno, če našo spletno stran prevedemo v njihov jezik. Prevajanje spletnih strani kaže na posebno skrb, ki ga ima podjetje do svojih kupcev in do partnerjev, s tem jim pokaže, da jih ceni in visoko vrednoti.

Balkanski jeziki postajajo zopet precej popularni tudi med mladimi. Mladi se radi vpisujejo na študije teh jezikov, kar kaže da obstaja dejanski interes za poznavanje teh jezikov. Pa tudi na strani povpraševanja po prevajanju je čedalje večji interes. Tisti, ki želijo resno vstopiti na balkanski trg, morajo svoje izdelke in storitve tem kupcem približati. Balkanski jeziki imajo specifike, ki jih poznajo le dobri prevajalci, zato prevodov ne zaupajte slabim prevajalcem.

Categories
Prevajanje

Kakšen mora biti kakovosten prevod iz angleščine?

Prevod iz angleščine je storitev, ki je na samem področju prevajanja v zadnjih letih na samem vrhu. To pa v prvi vrsti zaradi tega, ker je prav angleški jezik tako v poslovnem svetu, kakor tudi v strokovnem svetu prvi svetovni jezik. Tako kot vsak prevod, mora biti tudi prevod iz angleščine opravljen kar se da profesionalno, druga najbolj pogosta zahteva naročnika pa je v prvi vrsti tudi zanesljivost. Zelo je pomembno, kdo in na kakšen način je takšen prevod opravil. Zaradi slabih razmer na trgu dela se marsikdo oprime rešilne bilke, zato se pojavlja vedno več prevajalcev, ki delajo prevod iz angleščine zgolj na pamet, dobesedno, kar pa se vedno ne izkaže kot dobra odločitev. Prevod iz angleščine mora biti opravljen s strani kakovostnega samostojnega prevajalca ali pa prevajalske agencije. Takšen prevod je opravljen po dogovoru, v dogovorjenem roku, brez izgovorov in brez zamud.

Prevod iz angleščine, ki ga naročnik nujno potrebuje, a ga zaradi slabih navad prevajalca ni v želenem času od nikoder, lahko povzroči kar nekaj povsem nepotrebne jeze, pa tudi škode. Prevod iz angleščine mora biti opravljen kakovostno in strokovno, kar je za večino naročnikov izjemnega pomena. Posledice napačno prevedenega prevoda iz angleščine so lahko, če je napak malo sicer do določene mere moteče, predvsem, ko je govora o sodnih prevodih ter o prevodih raznih pogodb, celo usodne. Da bo prevod opravljen zares kakovostno, ga mora opraviti anglist, saj se lahko v nasprotnem primeru v besedilu pojavijo tudi nepopravljive napake, ki prinesejo veliko več škode, kot pa koristi. Samo tisti prevajalec, ki ima večletne izkušnje, znanje in je obenem vešč različnih prevajalskih orodij je tisti, ki lahko zagotovi kvaliteten prevod iz angleščine. Ker je angleški jezik zelo kompleksen, po svoje pa tudi zahteven, zahteva prevod iz angleščine veliko truda, znanja in izkušenj.

Categories
Prevajanje

Testiranje prevajalcev in kvalitetno prevajanje

Prevajanje je težko izmojstriti brez pridobivanja izkušenj. Vendar pa ima lahko nekdo še tako dolgo kilometrino prevedenih besedil, pa nikoli ne bo tako dobro prevajal kot nekdo, ki govori tuj jezik kot drugi materni jezik. Tisti posamezniki, ki so odraščali v okolju, kjer so govorili več kot en jezik, so običajno odlični prevajalci. V času, ko otrok odrašča, so možganski jezikovni centri veliko bolj hitri pri osvajanju novega jezika, zato je otroštvo tudi najboljši čas za učenje jezikov. Kdor zamudi to priložnost, jo zamudi za vedno, kar pa ne pomeni, da se tudi v starejši dobi življenja ni mogoče naučit tujih jezikov, na tak način, da bo prevajanje solidno.

Kdor se je jezika naučil v otroštvu lahko prevajanje besedila opravi še celo boljše kot nekdo, ki se je jezika naučil v šoli. Vendar pa obstaja za to še en pogoj, ki pa ga običajno ne izpolnjuje. To je jezikovno poznavanje ciljnega jezika. Šolani prevajalci so precej bolj podkovani v slovnici in jezikovnih pravilih, zato jim gre prevajanje veliko bolje od rok kot tistim, ki so se tuj jezik naučili v otroštvu.

Prevajanje je torej v vsakem primeru bolje zaupati nekomu, ki se z njim ukvarja na strokovnem nivoju. S tem pa nastopi problem, kje najti dobrega prevajalca. To lahko storite tako, da se pozanimate pri znancih, ali pa vam pri tem pomaga prevajalska agencija. Vendar vas bo to stalo nekoliko več, ker se ne boste mogli s prevajalcem neposredno pogajati o ceni. Zato lahko izberete tretjo možnost. Prevajanje lahko zaupate najboljšemu prevajalcu, ki je naredil najboljši testni prevod. Izberete torej nekaj prevajalcev, jim pošljete odlomek iz originalnega besedila, nato pa primerjate prevode med seboj. Na podlagi tega se lahko nato odločite za prevajalca, ki mu boste zaupali prevajanje celotnega besedila. Ta postopek je sicer nekoliko bolj zamuden, vendar pa lahko z njim dosežete nekoliko nižjo ceno.

Najboljšo agencijo boste našli tukaj

Categories
Prevajanje

Kako naročiti prevod in spremljati njegovo nastajanje?

Veliko neizkušenih naročnikov se sprašuje, kako naročiti prevod. Običajen postopek je precej preprost. Najprej mora izbrati primernega prevajalca ali prevajalsko agencijo. Pri nas je ponudba precej velika, zaradi česar so tudi cene prevodov precej konkurenčne in s tem, kako naročiti prevod, da bo cen čim nižja, ni ravno veliko težav. Najbolje je, da izrazite konkretno povpraševanje, navedete vrsto besedila, mogoče pošljete primer prek elektronske pošte in nato boste dobili okvirno ceno. Naslednja stvar, ki stranke zanima glede tega, kako naročiti prevod, je povezana s kakovostjo. Kako lahko stranka ve, da je določena prevajalska agencija dovolj dobra? Kako lahko ve, da bodo stranke ali partnerji, za katere se bo prevod pripravil, zadovoljni z njim? To je navsezadnje glavni cilj, ko se stranka sprašuje, kako naročiti prevod, da bo zadovoljil določene standarde kakovosti.

Če tudi vas zanima, kako naročiti prevod, da boste maksimalno zadovoljni z njegovo kvaliteto, potem različnim prevajalskim agencijam pošljite kakšen težji del originalnega besedila, ki naj služi kot test. Tista prevajalska agencija, ki se bo najbolje izkazala s prevodom testnega besedila, bo najverjetneje opravila najbolje svojo nalogo. Zavedati pa se morate, da se pri testnih prevodih skoraj vse prevajalske agencije veliko bolj potrudijo kot pri samem dejanskem prevodu, saj se zavedajo, da je le od prvega odvisen sam posel.

V primeru, da vas poleg tega, kako naročiti prevod, zanima tudi to, kako poteka prevajanje, se morate dogovoriti z prevajalcem, da boste sproti preverjali njegovo delo. Nekateri prevajalci so pripravljeni komunicirati z naročniki in prav to je izkaz profesionalnega odnosa. Kajti ni pomembno le to, kako naročiti prevod, da bo čim bolj ugoden, ampak da bo tudi čim bolj kakovosten. Upoštevati je potrebno, da nekvalitetnih prevodov ljudje ne preberejo do konca. Takšen prevod pa ni vreden niti minimalne cene, ki ste jo plačali zanj, zato vedno pretehtajte obe strani istočasno.

Več na spletni strani.