Categories
Prevajanje

Prevajalec, stik s tujino

Prevajalec pomaga vzdrževati in omogočati pisno sporazumevanje ter druge načine sporazumevanja.

Pisno sporazumevanje je ena od osnov človeškega znanja. Velja za eno najpomembnejših človeških aktivnosti. Ljudje večinoma pisno komuniciramo v materinem jeziku, vedno bolj pa so pomembni tuji jeziki. Dežela v kateri živimo je glede na druge dežele majhna, mnoge vsakodnevne aktivnosti nas navezujejo na tujino. Pri navezovanju stikov s tujino naletimo na težave pri sporazumevanju. Načeloma so težave predvsem pri strokovnih izrazih ter drugih zahtevnejših oblikah prevajanja. Prevajalec pride takrat do veljave. Za splošna besedila prevajalec ni tako njen, saj v večini primerov naročnik zadosti potrebam. Zadostiti potrebam pomeni, da se komunikacija lahko opravi in vrši. Prevajalec in strokovno prevajanje besedil je največkrat potrebno, ko osnovno prevajanje besedil odpove oziroma ne nudi učinkovitega prevoda. Prevajanje besedil v takih primerih izvajajo strokovna oseba, to je prevajalec. Prevajalec prevajanje besedil lahko omogoča na veliko načinov oziroma se lahko prilagodi zahtevam naročnikov. Zahteve naročnikov so različne. Danes so zahteve naročnikov predvsem zelo raznovrstne v primerjavi s preteklostjo. Predvsem pa danes lahko prevajalska agencija ponudi razne dodatne aktivnosti. Prevajalska agencija si tako kot druge pridobitne organizacije ustvarjati čim večjo dodano vrednost. To je danes na eni strani nuja, na drugi strani pa je nesmisel imeti neizkoriščene možnosti. Neizkoriščene možnosti so v tako človeškem znanju in izkušnjah kot tudi strojni opremi. Danes lahko tako zaposleni kot tudi naprave omogočajo izvajanje najrazličnejših storitev. Poleg osnovne prevajalske aktivnosti, se lahko izkoristi potencial za dodano vrednost. Naročnikom se ta dodana vrednost vsekakor izplača izkoristiti. Danes smo vsi vezani na čas, porabljen čas cenimo. Zato si predvsem ne želimo po nepotrebnem izgubljat čas, radi naredimo na enem mestu vse ali čim več aktivnosti. Pri prevajanju ni nič posebej drugače.

Prevajalec omogoča osnovne aktivnosti, velikokrat pa naročniki poleg prevoda lahko zahteva še mnoge druge aktivnosti v zvezi z prevodom.

Categories
Prevajanje Prevajanje

Prevajanje besedil se sooča z izzivi

Prevajanje besedil se sooča z izzivi, ki jih narekuje sodobna družba .

Sodobna družba je danes vedno bolj usmerjena v iskanje boljšega jutri preko informacij, zgledov in motivov iz bolj ali manj oddaljenih delov sveta. Motive, zglede in informacije najdemo danes na preprost, enostaven in hiter način. Hkrati pa ta preprost, hiter in enostaven način, v primeru manj znanih področji, kjer se govori manj znane jezike, postavlja jezikovne ovire. Jezikovne ovire je potrebno za vzpostavitev dialoga čim prej odpraviti. Prevajanje besedil je najbolj koristna pomoč pir odpravi jezikovne ovire in vzpostavitvi dialoga. Danes je prevajanje besedil mogoče na razne načine. Značilnost vseh načinov je dostopnost, zelo različna pa je kakovost. Strokovno prevajanje besedil je danes hitro, dostopno in glede na kakovost tudi z vidika investicije upravičeno. V primerjavi z osnovno različico, ki je na voljo širšim množicam, je uporabno kjerkoli, predvsem v smislu zahtevnosti. Prevajanje besedil, ki je na voljo širšim množicam ni tako široko uporabno v smislu zahtevnosti prevoda. Lahko je koristno za osnovne prevajalske zahteve in osnovno komuniciranje. Ker imata pri takšnem prevajanju korist velikokrat obe strani, je razumevanje izvedeno z veliko tolerance in razumevanja. Osnovno prevajanje besedil je vsekakor razširjeno in se veliko uporablja v osnovne namene komuniciranja. Hkrati pa tudi kakovostno
prevajanje besedil ni v krizi, saj je vedno bolj aktiven in intenziven vsakdanjik, prepleten z zahtevami po takšnem prevajanju. Tako imata obe osnovni in najpogosteje uporabljani obliki možnosti za preživetje in razvijanje. Osnovno prevajanje besedil se bo še naprej razvijalo v tipično govorico globalnega komuniciranja. Z vsemi napakami in pomanjkljivostmi, ki sodijo zraven in so razumljive. Hkrati bo za vse, ki se napakam in pomanjkljivosti želijo izogniti, na voljo kakovostno prevajanje besedil. Ki bo v prihodnosti zagotovo še bolj dostopno in kakovostno .

Prevajanje besedil bo tudi v prihodnosti najbolj priljubljena in razširjena oblika prevajanja.

Categories
Prevajanje

Prevajanje vedno v stiku s casom

Prevajanje je bilo vedno v stiku s casom . Spremembe, ki so se do današnjih dni zgodile so bile obsežne in mnoge.

Predvsem je danes prevajanje omogoceno širšim množicam. Prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik je danes dostopno prakticno vsakomur. Prevajanje oziroma prevajalsko orodje zanj imamo danes prakticno vsi v žepu. Tehnologija, ki omogoca prevajanje se je spremenila od težkih in okornih slovarjev, do telefonov, tablic in podobnih prirocnih naprav. Prevajanje na takšen sodoben nacin seveda ni tako natancen, kot prevod iz slovarjev. Je pa prakticen za uporabo in za enostavno komunikacijo cisto dovolj dober in kakovosten. Ko hocemo kvalitetnejši prevod se tako ali drugace odlocimo za klasicen slovar, ki je seveda lahko tudi v elektronski obliki na prirocnih napravah. Zahteva pa njihova uporaba nekaj vešcine in prakse. Prednost tako prevajalskih orodji, kot slovarjev v elektronski obliki je v njihovem hitrejšem vnašanju sprememb. Jezik je živa stvar, zato se spremembe dogajajo dnevno. Tako dobimo prek elektronskih medijev spremembe v kratkem casu. Za tiskane izdaje je to nemogoce, pred tiskom že prakticno zastarijo, tako postanejo zgolj sami sebi namen,ali pa okras knjižne police. Seveda imajo tudi elektronske oblike svoje slabosti in pomanjkljivosti. Prevodi so najveckrat omogoceni za velike jezikovne skupne, kar pa slovenšcina zagotovo ni. Tako je na elektronskih mediji veliko manj možnosti za pravilen prevod, predvsem pa njegovo preverjanje. Za prevajanje je potreba tudi racunalniško podprta oprema z ustreznim programom. Seveda je potrebno vse takšne naprave uporabljati. Prevajanje je z elektronskimi mediji je toliko bolj kvalitetno, kolikor velika je jezikovna skupina. V primeru, da hocemo prevajanje v slovenski jezik je potrebno nekaj dodatnega dela, iznajdljivosti, predvsem pa znanje ustreznega tujega jezika. Prevajanje izvedemo tako, da iz izvirnega jezika prevedemo v nek drug izvirni jezik, ter nato v ciljni oziroma slovenski jezik. Lahko se odlocimo tudi za prevod drugega jezika v slovenski jezik, ter izmed dveh, izberemo prevod, ki nam najbolj ustreza. Prevod bo toliko boljši, kolikor jezikov obvladamo in jih lahko med seboj primerjamo. Vsekakor je prevajanje v slovenski jezik prek elektronskih medijev pomembno, saj elektronske oblike omogocajo tudi popravke in osvežitve. Vec kot uporabljamo, v tem primeru slovenski jezik v elektronski obliki, vec možnosti je, da bodo popravki in osvežitve dosežene. Poleg seveda širjenja slovenskega jezika. Vcasih je prav presenetljivo, da elektronski mediji ne omogocajo prevajanje in prevode slovenskega jezika z drugimi, sicer znanimi jeziki v evropskem prostoru.

Prevajanje je v casu svojega obstoja doživelo velike spremembe. Narekoval jih je sam razvoj cloveške družbe, znanosti in tehnologije. Prevajanje je staro, kolikor je stara cloveška komunikacija med tuje govorecimi osebami v pisni ali govorni obliki. Ker je slovenšcina redek jezik smo na svoje starodavne zapise lahko še toliko bolj ponosni. Podobo smo lahko ponosni na prevajanje v slovenski jezik. Bolj kot je to prevajanje v slovenski jezik staro, bolj smo lahko ponosni nanj.

Načini prevajanja

Samo prevajanje lahko klasificiramo po nacinih. Poznamo pisno prevajanje, tolmacenje (več o tolmačenju preberite tukaj), sodno tolmacenje, sinhronizacijo, podnaslavljanje, medijsko in strojno prevajanje. V poklicni aktivnosti se dnevno najvec uporablja pisno prevajanje in tolmacenje. Ostale oblike so manj pogoste, ceprav nekatere niso redke. Pisno prevajanje je prevajanje pisnih besedil iz izvirnega v ciljni jezik. Dober prevajalec bo znal cim vec jezikov kakovostno prevesti in zapisati. Samo znanje, ki ga dobi ob izobraževanju je osnova, na kateri gradi svoje znanje, kariero in uspešnost. Pomembno pri doseganju uspehov in napredovanju je, da na eni strani cim vec prevaja, ter da je na drugi strani v stiku z jezikom, predvsem pa vsemi novostmi, ki se prakticno dnevno dogajajo in lahko pomenijo spremembe v praksi. Jezik je namrec živa stvar, zato se spremembe dogajajo enako kot z vsakim živim bitjem. Podobno velja za tolmaca. Tolmac je oseba, ki je sposobna v govorni obliki prenesti pomen govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik. Enako kot za pisni prevod, je pomembno, da se tolmac informira o vseh spremembah. Tolmac lahko spremembe dobi iz medijev, svojega poklicnega delovanja ali na kakšen drug nacin. Mediji so dober vir novosti, vendar je potrebno pri dojemanju veckrat postaviti filtre, ki izlocajo nepravilne besede. Zavedati se je pri tem potrebno, da mediji v sporocanju uporabljajo pogovorni jezik, ki za poslovne ali protokolarne prevode ni primeren. Tolmac si na z uporabo pogovornega jezika v poslovnih, predvsem pa protokolarnih tolmacenjih naredi lahko vecjo ali manjšo škodo. Škodila bo predvsem njegovi karieri, lahko bo celo vplivala na njegove aktivnosti v prihodnosti. Tolmacenje lahko prevajalska agencija oziroma prevajalec izvaja na sedežu svojega podjetja ali po dogovoru izven sedeža podjetja. Vsakršno tolmacenje izven sedeža podjetja je za tolmaca še kako koristno. Podobno kot pisno prevajanje v stiku z tujim govorni podrocjem zaznava spremembe, ki koristijo v kakovosti njegovega tolmacenja. Spremembe, ki jih tolmacenje zaznava, pa se ne dogajajo zgolj na jezikovnem podrocju. Tolmacenje doživlja spremembe tudi v strokovni plati prevajanja. Kako obsežne so te spremembe je odvisno od same stroke in sprememb, ki se dogajajo. V jezikovnem smislu je pogojeno predvsem z jezikovno skupino, ki stroko v širšem prostoru obvlada ali predstavlja pomemben delež. Tolmac, ki prevajanje izvaja izven sedeža podjetja, mora poleg samega tolmacenja obvladovati tudi vse aktivnosti, katere so potrebne, da na dogovorjeno lokacijo prispe. Zahtevnost je odvisna, od glede na dogovor, obsega potrebne njegove udeležbe pri aktivnostih, katere so potrebne za prispetje na doloceno lokacijo. Stranka lahko aktivnosti, ki so potrebne za prispetje tolmaca na doloceno lokacijo, organizira socasno in skupaj s svojimi aktivnostmi, ali pa to prepusti tolmacu. Velikokrat se odlocijo za prvo možnost, saj so na ta nacin možne manjše jezikovne ovire na potovanju do želenega cilja.

Prihodnost prevajanja

V prihodnosti bo prevajanje v prevajalski agenciji še naprej pestro, raznoliko, doživljalo bo spremembe. V veliki meri se bo samo prevajanje spreminjalo na razne nacine. Jezik sam, kot živa stvar se bo spreminjal, tehnika in tehnologija bo nudila nova orodja za prevajanje. Zaposleni ali najeti sodelavci bodo morali vsem tem spremembam slediti, jih scasoma obvladovati in vnašati v obseg svojih aktivnosti. Pricakovat je, da bodo orodja pomagala razbremeniti prevajanje in prevajalce, na ta nacin bodo vec energije namenili izpopolnjevanju svojih znanj in vešcin. Lažje in enostavnejše prevajanje bo prevajalce razbremenilo, kar daje možnost za vecjo kakovost.

Več o prevajanju najdete tudi na tej spletni strani

Categories
Prevajanje

Pisno in ustno prevajanje s pomočjo prevajalske agencije

Prevajalske agencije opravljajo poleg pisnega in ustnega prevajanja še veliko drugih storitev. V prevajalski agenciji lahko vsakomur prevedejo katerakoli besedila v katerikoli jezik. Agencije imajo zaposlene prevajalce, ki obvladajo različne jezike. Priznane prevajalske agencije imajo zaposlene ali pa sodelujejo s priznanimi in izkušenimi prevajalci. Ne dovolijo si slabih prevodov, ker lahko zaradi slabih prevajalcev prevajalska agencija hitro izgubi na ugledu in izgubi veliko strank. Prevajanje je zahtevna in odgovorna storitev. Odgovornost je vrlina spletne agencije http://prevajanje.spletni-slovar.com, preverite.

Konferenčno tolmačenje.

Prevajalske agencije nudijo pisno prevajanje in ustno , ki mu pravimo tolmačenje. Velikokrat mu kar rečemo konferenčno tolmačenje. Ločiti moramo simultano tolmačenje(med prevajanjem ni časovnega razmika, izvaja se ga v konferenčnih kabinah, poslušatelji poslušajo prevajanje preko slušalk, potrebna sta dva prevajalca, ki se izmenjujeta na nekaj minut, odvisno od težavnosti prevoda) in konsekutivno tolmačenje(najprej pove besedilo govornik, nato mora počakati, da mu tolmač prevede besedilo, vmes je vedno določen časovni razmik, prevede se bistvo in ne dobesedno). Lahko se najame tolmača, ki posameznika spremlja v tujino na kakšen pomemben mednarodni dogodek in na pomembna poslovana potovanja, kjer posamezniki govorijo v različnih jezikih. Zelo so iskani prevajalci, ki poznajo več jezikov. Če je potrebno, nekatere agencije nudijo možnost izposoje tehnične podpore za ustno prevajanje.

Pisno prevajanje zajema različna besedila. Lahko so iz gospodarskega področja, naravoslovne in znanstvene stroke, leposlovna besedila ali pa zelo enostavna besedila. Vedno je v prevod vključeno tudi lektoriranje. Prevajalec, ki prevaja strokovna besedila, mora biti vrhunski strokovnjak na tistem strokovnem področju v katerem prevaja. Zato je potrebno za strokovne prevode tudi več plačati. Zelo pomembna je terminologija strokovnega prevoda. Če je prevod zelo zahteven, ga lahko opravlja določen tim prevajalcev. S tem je zagotovljena strokovnost in konsistentnost prevoda. Tudi storitev je veliko hitreje opravljena.

Katera področja so najbolj iskana za pisno prevajanje? Največ se prevaja s področja financ, gospodarstva, ekonomije in prava. Veliko je povpraševanja tudi za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo. Zelo se povprašuje za prevode na področju medicine, farmacije, kemije in biologije. Prevode se opravlja tudi na področju avtomobilizma, tehnike in strojništva. Vedno bolj se premika in medržavno povezujejo na znanstveno – izobraževalnem področju. In še za konec veliko je prevodov v turizmu, prevesti je potrebno veliko člankov in splošnih besedil. Razvoj računalništva je povečal potrebo tudi po prevodih spletnih strani v več jezikov.

Categories
Prevajanje

Kaj je dobro vedeti o prevajanju besedil?

Prevajanje besedil na višji ravni ni preprosto opravilo, ampak zahteva delo usposobljenega prevajalca ali prevajalske agencije. Najbolj pogost jezik, ko gre za prevajanje besedil je prav gotovo angleški jezik, saj poteka večina mednarodnega poslovanje prav v tem jeziku. Največji zunanji trgovski partner naše deželice je prav gotovo Nemčija zato je nemški jezik neprestano v stiku tako s posamezniki, kakor tudi z našimi podjetji. Prav gotovo je ravno zaradi tega razloga izjemno veliko povpraševanje za prevajanje besedil iz enega v drug jezik. Predvsem gre za poslovne listine, formalne listine in nasploh za članke in tekste. Tretji najbolj pogost jezik za prevajanje besedil je hrvaščina.

Čeprav je to država, ki nam je zares blizu in si marsikdo misli, da za to pa res ne potrebujemo prevajanja, ker nas večina jezik tako ali tako razume, je pomembno vedeti, da pogovorno znanje jezika ni dovolj, če je potreben prevod uradnih ali poslovnih besedil. Prevajanje besedil zato velikokrat potrebuje strokovno usposobljene prevajalce, s kar dolgo kilometrino, z znanjem in predvsem s izkušnjami. Le na takšen način, bo prevedeno besedilo na najvišjem možnem nivoju. Za prevajanje besedil pridejo v poštev najpogosteje še nekateri drugi jeziki, kot so francoski, italijanski, ruski, španski, poljski, madžarski, bosanski, srbski, albanski, kitajski, japonski ter številni drugi predvsem evropski jeziki. Za kakovostno prevajanje besedil, ni dovolj le poznavanje tujega jezika. Zahteva se predvsem odlično znanje ciljnega jezika, v katerega se bo besedilo prevajalo. Prav lahko se zgodi, da iz skladnega besedila nastane popolnoma neberljiv tekst, poln slovničnih in pravopisnih napak z popolnoma nejasnim besediščem. Kakovostno prevajanje besedila zahteva sposobnega prevajalca, z veliko znanja, ki dobro obvlada tuj jezik in jezik v katerega besedilo prevaja. Še posebej veliko težav imajo prevajalci, ki se ukvarjajo s prevajanjem besedil, ki lahko, dobesedno prevedena popolnoma izgubijo svoj izvorni pomen.

Več informacij najdete na tej spletni strani